ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นพระศรีมหาโพธิ์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
replaceViaSearch
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(replaceViaSearch)
อย่างไรก็ตามต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สืบหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ในประเทศไทยยังคงมีอยู่หลายต้น เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่[[วัดต้นศรีมหาโพธิ์]] (ที่เชื่อว่านำเข้ามาปลูกสมัย[[ทวาราวดี]]), [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร]], [[วัดเบญจมบพิตร]] (ปลูกในสมัย[[รัชกาลที่ 5]]) เป็นต้น
 
แม้การทำลายต้นโพธิ์ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจะระบุว่าเป็นการทำบาปและหลบหลู่พระ[[รัตนตรัย]] แต่ในมหาสมณวินิจฉัย ของ[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส]]<ref>สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ''พระมหาสมณวินิจฉัย''. พิมพ์ครั้งที่ ๕ กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหามกุฏมกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕</ref> กล่าวว่าเฉพาะต้นโพธิ์ที่เป็นอุทเทสิกเจดีย์เท่านั้น ต้นโพธิ์ที่งอกทั่วไปและไม่ได้เป็นอุเทสิกาเจดีย์ คือไม่มีผู้เคารพบูชาในฐานะตัวแทนของพระพุทธเจ้า (เช่นเดียวกับพระพุทธรูป)
 
== ดูเพิ่ม ==
123,860

การแก้ไข