ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)''' The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) เป็นหน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]<ref>[http://www.ccc.go.th/allministry/all-m1.html รายชื่อหน่วยงานราชการในประเทศไทย]</ref> มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย
 
== ประวัติ ==
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42 ลงวันที่ [[16 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]] ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนาแห่ง[[สหประชาชาติ]] (UNDP) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตาม[[พระราชบัญญัติ]]สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [[พ.ศ. 2541]] แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) [[พ.ศ. 2548]]<ref>[www.ipst.ac.th/master_plan/part1/1_1.doc ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ สสวท.]</ref>
 
== วัตถุประสงค์ ==