ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ชมรม IT
* [http://blog.eduzones.com/logistics ชมรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ]
 
== บุคคลสำคัญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ==
* [[สภาผู้แทนราษฎรไทย|ผู้แทนราษฎร]] [http://mp.parliament.go.th/map2550/person_detail.aspx?id=yeMxzmxRGikGiSXGwTIfLg== นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
45

การแก้ไข