ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
(แทนที่ " " → "" +แทนที่ " +" → " " +เก็บกวาดด้วยสจห.)
# นาย[[สมหมาย ฮุนตระกูล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# [[หม่อมเจ้าจักรพันธุ์[[เพ็ญศิริ จักรพันธุ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[เชาวน์ ณ ศิลวันต์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# นาย[[วิจารณ์ นิวาตวงศ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
54,729

การแก้ไข