ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดนตรีสมัยบาโรก"

{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* Palisca, Claude. "Baroque", Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed August 21, 2007), [http://www.grovemusic.com (subscription access)]
* คมสันต์ วงค์วรรณ์. '''ดนตรีตะวันตก'''. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551
* ณรุทธ์ สุทธจิตต์. '''สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก'''. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548