ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

 
== คำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ==
* ข้าพเจ้า (เอ่ยยศ นาม และนามสกุล) ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า
* ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ
* ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
* ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]]
• ข้าพเจ้า จะเทอดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
* ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
* ข้าพเจ้า จะเชิดชูและจักรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เจ้า ทรงเป็นประมุข
* ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งโดยอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยด้วยความยุติธรรม
* ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการทหารเป็นอันขาด<ref> {{cite web|url=http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm|title=ธงชัยเฉลิมพล จากหอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม|accessdate=2007-05-09}}</ref>
web|url=http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm|title=ธงชัยเฉลิมพล จากหอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม|accessdate=2007-05-09}}</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม