ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น"

(แปลเพิ่ม)
 
ไม่มีหัวเรื่องใดโดดเด่นโดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติเพียงเพราะว่ามันมีอยู่ หลักฐานต้องแสดงให้เห็นว่าหัวเรื่องนั้นได้รับการกล่าวถึงหรือการยอมรับจากแหล่งข้อมูลไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสำคัญ และยังต้องดูต่อไปอีกว่า การกล่าวถึงหรือการยอมรับนี้จะต้องมิได้เป็นเพียงความสนใจระยะสั้น หรือเป็นผลมาจากการส่งเสริมการขายหรือการเผยแพร่ข้อมูลโดยขาดการพิจารณา หรือเป็นหัวเรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลอื่นใด ที่มาของหลักฐานรวมถึงสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่มีการพิจารณาตรวจสอบ (peer review) ที่ได้รับการยอมรับ หนังสือที่น่าเชื่อถือและมีหลักฐานพิสูจน์ แหล่งสื่อที่มีชื่อเสียง และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ โดยรวม
 
===ความโดดเด่นดูจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่ปรากฏ ไม่ใช่การมีการอ้างอิงในบทความ===
{{Shortcut|WP:NEXIST|WP:NPOSSIBLE}}
การขาดแหล่งอ้างอิงหรือการกล่าวอ้างในบทความ (มีความแตกต่างจากไม่ปรากฏแหล่งที่มา) ไม่ใช่เป็นตัววัดว่าหัวข้อนั้นไม่มีความโดดเด่น ความโดดเด่นต้องการเพียงการมีอยู่ของแหล่งข้อมูลอิสระที่เหมาะสม แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ผู้เขียนควรประเมินความโดดเด่นจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้ปรากฏในบทความด้วย เพราะยังมีความเป็นไปได้หรือการมีอยูู่ที่แสดงความโดดเด่นได้โดยไม่ปรากฏในบทความ ดังนั้นก่อนที่จะเสนอลบบทความหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความโดดเด่นที่นำไปสู่การลบบทความ ผู้เขียนควรมีความพยายามอย่างแข็งกล้าในการหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดข้อสงสัย และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของแหล่งข้อมูลว่าสามารถค้นหาได้หรือไม่