พระเจ้าพิมพิสาร (บาลี: ; สันสกฤต: बिम्बिसार, 114 ปีก่อนพุทธศักราช—พ.ศ. 53) [1][2] เป็นพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธ พระองค์ได้ครองราชสมบัติอยู่เป็นเวลา 52 ปี มีพระอัครมเหสีพระนามว่าเวเทหิ ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศลแห่งแคว้นโกศล [3]

พระเจ้าพิมพิสาร
Bimbisar welcoming Buddha Roundel 30 buddha ivory tusk.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าพิมพิสาร
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธ
ราชวงศ์ ราชวงศ์หรยังกะ
ครองราชย์ 50 ปีก่อน พ.ศ. - 2 ปีก่อน พ.ศ.
รัชกาล 52 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าภัททิยะ
รัชกาลถัดไป พระเจ้าอชาตศัตรู
วัดประจำพระองค์ วัดเวฬุวันมหาวิหาร
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ราว 658 ก่อน ค.ศ.
สวรรคต ราว 491 ก่อน ค.ศ.
ณ คุกหลวงเมืองราชคฤห์ (ถูกทำรัฐประหาร)
พระราชบิดา พระเจ้าภัททิยะ
พระอัครมเหสี เวเทหิ
พระราชบุตร พระเจ้าอชาตศัตรู
คุกหลวงเมืองราชคฤห์ สถานที่พระเจ้าพิมพิสารถูกจองจำจนเสด็จสวรรคตในช่วงบั้นปลายของชีวิต

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายกับพระโคตมพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระกุมาร ด้วยพระเจ้าสุทโธทนะทรงสนิทสนมกับพระบิดาของพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์นับถือพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง จนแว่นแคว้นของพระองค์มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วว่าเป็นดินแดนแห่งพระธรรม

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน มีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางเวเทหิ เป็นพระกนิษฐาในพระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ได้พระกนิษฐาของพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมเหสีเช่นกัน พระเจ้าพิมพิสารมีพระราชโอรสนามว่าอชาตศัตรู (ผู้เกิดมาไม่เป็นศัตรู) โหรทำนายว่าพระโอรสองค์นี้จะทำปิตุฆาต แต่พระเจ้าพิมพิสารก็มิสนพระทัยต่อคำทำนาย ทรงอบรมให้การศึกษาพระโอรสเป็นอย่างดี เจ้าชายก็อยู่ในพระโอวาทเป็นอย่างดี แต่พอเจ้าชายน้อยได้รู้จักพระเทวทัต ถูกพระเทวทัตหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบ จนจับพระเจ้าพิมพิสารขังคุกให้อดพระกระยาหาร และทำการทรมานต่างๆ เช่น กรีดพระบาทของพระเจ้าพิมพิสาร เพื่อให้เดินจงกรมทำสมาธิไม่ได้ เป็นต้น จนพระองค์เสด็จสวรรคต ไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อ "ชนวสภะ" ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรม ทรงอุปถัมภ์ศาสนาพุทธเป็นอย่างดี ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายทั่วแคว้นมคธ[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Rawlinson, Hugh George. (1950) A Concise History of the Indian People, Oxford University Press. p. 46.
  2. Muller, F. Max. (2001) The Dhammapada And Sutta-nipata, Routledge (UK). p. xlvii. ISBN 0-7007-1548-7.
  3. พระเจ้าพิมพิสาร
  4. ชาดกและประวัติพุทธสาวก-พุทธสาวิกา โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 
แผนผังหรยังกวงศ์
ก่อนหน้า พระเจ้าพิมพิสาร ถัดไป
พระเจ้าภัททิยะ   พระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธ
(ราชวงศ์หรยังกะ)

(50 ปี ก่อน พ.ศ. - 2 ปี ก่อน พ.ศ.)
  พระเจ้าอชาตศัตรู