พระหน่อแก้วกุมาร

พระหน่อแก้วกุมาร เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2114 ถูกพม่าจับไปเป็นตัวประกันตั้งแต่ พ.ศ. 2118 ขณะยังเป็นทารกพร้อมกับพระมารดา เมื่อพระสุมังคละอัยโกโพธิสัตว์สวรรคต ทางล้านช้างได้ขอให้พม่าปล่อยตัวพระหน่อแก้วกุมารมาเป็นกษัตริย์แต่ทางพม่าไม่ตอบสนอง ทางล้านช้างจึงให้พระยานครน้อย พระโอรสของพระสุมังคละอัยโกโพธิสัตว์ขึ้นมาครองเมืองแทน แต่ครองราชย์ได้ปีเดียว ก็เกิดเหตุยุ่งยากเพราะประชาชนไม่นิยม ล้านช้างว่างกษัตริย์อยู่นาน 7-8 ปี จน พ.ศ. 2134 พระเจ้านันทบุเรงจึงยอมให้พระหน่อแก้วกุมารกลับมาครองราชย์เป็นกษัตริย์ล้านช้าง โดยหลังจากท่านได้ครองราชย์ ท่านได้ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป นำมาซึ่งการเป็นเอกราชของอาณาจักร์ล้านช้างอีกครั้ง ต่อมาพระองค์ทรงครองราชย์ได้เพียง 5 ปี ก็สิ้นพระชนม์เมื่อปีพ.ศ. 2139

อ้างอิงแก้ไข

  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554. หน้า 316 – 317