พระหน่อแก้วกุมาร

พระหน่อแก้วกุมาร เป็นกษัตริย์แห่งล้านช้าง ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2114 ถึง พ.ศ. 2115 และระหว่าง พ.ศ. 2134 ถึง พ.ศ. 2139 พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช

ใน พ.ศ. 2114 เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ภายใต้การสำเร็จราชการแผ่นดินของพระอัยกา (ตา) ของพระองค์คือพระยาสุมังคละโพธิสัตว์ ใน พ.ศ. 2115 พระองค์ถูกถอดจากราชบัลลังก์ ใน พ.ศ. 2118 พระองค์ถูกพม่าจับเป็นเชลยและส่งตัวไปพม่าในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง

พระองค์ได้รับการปล่อยตัวจากการถูกจองจำโดยพระเจ้านันทบุเรงแห่งราชวงศ์ตองอูและเสด็จกลับเวียงจันทน์ โดยเสด็จขึ้นครองราชย์ที่เวียงจันทน์ใน พ.ศ. 2134 พระองค์ประกาศเอกราชจากพม่าใน พ.ศ. 2136 แต่ถูกโจมตีจากพม่าหลายครั้งตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์สวรรคตใน พ.ศ. 2139 การสวรรคตของพระองค์ทำให้ล้านช้างสิ้นสุดราชวงศ์ที่สืบมาตั้งแต่ขุนลอและนำไปสู่การปกครองของราชวงศ์เจ้าวรวงศาที่สถาปนาโดยพระเจ้าวรวงศาธรรมิกราช

อ้างอิง

แก้
  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554. หน้า 316 – 317