สังฆนายกแห่งนิชิเร็งโชชู

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ในนิกายนิชิเร็งโชชู สังฆนายก เป็นตำแหน่งของผู้นำและประมุขสุงสุดของนิกาย ซึ่งมีสานุศิษย์อยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีผู้นับถือส่วนมากในประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน กานา มาเลเซีย บราซิล ศรีลังกา และประเทศไทย สังฆนายกรูปปัจจุบันคือ พระนิชิเนียว โชนิง สังฆนายกรูปที่ 68

พระนิชิเนียว โชนิง สังฆนายกรูปปัจจุบันแห่งนิชิเรนโชชู

รายนามสังฆนายก แก้

นาม ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา (ปี)
1. พระนิชิเร็ง ค.ศ. 1222- ค.ศ. 1282 60
2 พระนิกโก ค.ศ. 1282-ค.ศ. 1290 8
3 พระนิชิโมขุ โชนิน ค.ศ. 1290-ค.ศ. 1333 43
4 พระนิชิโด โชนิน ค.ศ. 1333-ค.ศ. 1339 6
5 พระนิชิเกียว โชนิน ค.ศ. 1365-ค.ศ. 1406 41
6 พระนิชิจิ โชนิน ค.ศ. 1406-ค.ศ. 1407 1
7 พระนิชิอะ โชนิน ค.ศ. 1407-ค.ศ. 1419 12
8 พระนิชิอิ โชนิน ค.ศ. 1407-ค.ศ. 1419 12
9 พระนิชิอุ โชนิน ค.ศ. 1419-ค.ศ. 1466/ค.ศ. 1472-ค.ศ. 1482 47, 10 (รวม 57 ปี)
10 พระนิชิโจ โชนิน ค.ศ. 1466- ค.ศ. 1470 4
11 พระนิตเทอิ โชนิน ค.ศ. 1470- ค.ศ. 1472 2
12 พระนิชชิน โชนิน ค.ศ. 1482-ค.ศ. 1527 45
13 พระนิชิอิน ค.ศ. 1527-ค.ศ. 1573 46
14 พระนิชชู ค.ศ. 1573-ค.ศ. 1596 23
15 พระนิชโช โชนิน ค.ศ. 1596-ค.ศ. 1607/ค.ศ. 1622-ค.ศ. 1622 11, 1
16 พระนิชิยู ค.ศ. 1632-ค.ศ. 1633 /ค.ศ. 1637-ค.ศ. 1645 1, 8
17 พระนิชเซอิ ค.ศ. 1633-ค.ศ. 1637/ค.ศ. 1637-ค.ศ. 1645 4, 8
18 พระนิชิอิ ค.ศ. 1633-ค.ศ. 1637 4
19 พระนิชชุน ค.ศ. 1645-ค.ศ. 1652 7
20 พระนิตเท่น ค.ศ. 1652-ค.ศ. 1673 21
21 พระนิชินิน ค.ศ. 1673-ค.ศ. 1680 7
22 พระนิชชุน ค.ศ. 1680-ค.ศ. 1682 2
23 พระนิคเคอิ ค.ศ. 1682-ค.ศ. 1692 10
24 พระนิชิอิ ค.ศ. 1692-ค.ศ. 1709 17
25 พระนิชิยู ค.ศ. 1709-ค.ศ. 1718 9
26 พระนิชิคัน โชนิน ค.ศ. 1718-ค.ศ. 1720 และ ค.ศ. 1723 - ค.ศ. 1726 2, 3 (5)
27 พระนิชิโย ค.ศ. 1720-ค.ศ. 1723 3
28 พระนิชโช ค.ศ. 1726-ค.ศ. 1732 6
29 พระนิทโท ค.ศ. 1732-ค.ศ. 1736 4
30 พระนิตชู ค.ศ. 1736-ค.ศ. 1740 4
30 พระนิตชู ค.ศ. 1736-ค.ศ. 1740 4
31 พระนิชิอิน ค.ศ. 1740-ค.ศ. 1750 10
32 พระนิคเคียว ค.ศ. 1750-ค.ศ. 1756 6
33 พระนิชิเก็น ค.ศ. 1756-ค.ศ. 1764 และ ค.ศ. 1765 8, 1 (9)
34 พระนิชชิน ค.ศ. 1764-ค.ศ. 1765 1
35 พระนิชิอน ค.ศ. 1765-ค.ศ. 1770 5
36 พระนิคเค่น ค.ศ. 1770-ค.ศ. 1776 6
37 พระนิปโป ค.ศ. 1776-ค.ศ. 1783/ค.ศ. 1785/ค.ศ. 1787 - ค.ศ. 1791/ค.ศ. 1796/ค.ศ. 1797-ค.ศ. 1799 15
38 พระนิทไทอิ ค.ศ. 1783-ค.ศ. 1784 1
39 พระนิชิจุน ค.ศ. 1785-ค.ศ. 1786 1
40 พระนิชินิน ค.ศ. 1791-ค.ศ. 1795 1
41 พระนิชิมน ค.ศ. 1795-ค.ศ. 1796 1
42 พระนิชิโก ค.ศ. 1796-ค.ศ. 1797 1
43 พระนิชโซ ค.ศ. 1799-ค.ศ. 1803 4
44 พระนิซเซ็น ค.ศ. 1803-ค.ศ. 1807/ ค.ศ. 1808 - ค.ศ. 1817 4, 9 (13)
45 พระนิชิเรอิ ค.ศ. 1807-ค.ศ. 1808 1
46 พระนิตโช ค.ศ. 1808-ค.ศ. 1814 6
47 พระนิชชู ค.ศ. 1814-ค.ศ. 1815 1
48 พระนิชิเรียว ค.ศ. 1817-ค.ศ. 1820/ค.ศ. 1830 - ค.ศ. 1831/ ค.ศ. 1836 5
49 พระนิชโซ ค.ศ. 1820-ค.ศ. 1830 10
50 พระนิชิโจ ค.ศ. 1831-ค.ศ. 1836 5
51 พระนิชิอิ ค.ศ. 1836-ค.ศ. 1851/ค.ศ. 1865 16
52 พระนิชิเด็น ค.ศ. 1853-ค.ศ. 1862/ ค.ศ. 1865 - ค.ศ. 1869/ ค.ศ. 1885 - ค.ศ. 1889 17
53 พระนิชิโจ ค.ศ. 1862-ค.ศ. 1865 3
54 พระนิชิอิน ค.ศ. 1869-ค.ศ. 1874 5
55 พระนิปปู ค.ศ. 1874-ค.ศ. 1885 11
56 พระนิชิโอะ ค.ศ. 1889-ค.ศ. 1908 9
57 พระนิชโช ค.ศ. 1908-ค.ศ. 1923 15
58 พระนิชชู ค.ศ. 1923-ค.ศ. 1926 3
59 พระนิชิโค ค.ศ. 1926-ค.ศ. 1928 2
60 พระนิคไค ค.ศ. 1928-ค.ศ. 1935 7
61 พระนิชิริว ค.ศ. 1935-ค.ศ. 1937/ค.ศ. 1945 - ค.ศ. 1946 3
62 พระนิคเคียว ค.ศ. 1937-ค.ศ. 1945 8
63 พระนิชิมัน ค.ศ. 1946-ค.ศ. 1947 1
64 พระนิชโช โชนิน ค.ศ. 1947-ค.ศ. 1956 9
65 พระนิชิจุน ค.ศ. 1956-ค.ศ. 1959 3
66 พระนิตทัทสุ โชนิน ค.ศ. 1959-ค.ศ. 1979 20
67 พระนิชิกัง ค.ศ. 1979-ค.ศ. 2005 26
68 พระนิชิเนียว โชนิง ค.ศ. 2005- ปัจจุบัน ยังอยู่ในตำแหน่ง