ฐานันดรศักดิ์ไทย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระราชชายา)

ในประเทศไทยมี "ฐานันดรศักดิ์" หลายประเภท ดังนี้