พระยาราชวังสัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระยาราชวังสัน หรือ พระยาราชบังสัน เป็นบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งจางวางอาสาจาม มีปรากฏในพงศาวดารตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข