พระพุทธโลกนาถ
Bangkok 2014 PD 060.jpg
พระพุทธโลกนาถ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม พระพุทธโลกนาถ ราชสมมติวงศ์ องค์อนันตญาณสัพพัญญู สยัมภูพุทธบพิตร
ชื่อสามัญ -
ประเภท พระพุทธรูป
ศิลปะ ปางห้ามญาติ ศิลปะอยุธยา
ขนาด
• ความกว้าง
• ความสูง


10 เมตร
วัสดุ สำริด ลงรักปิดทอง
สถานที่ประดิษฐาน พระวิหารทิศตะวันออก มุขหลัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ความสำคัญ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หมายเหตุ

พระพุทธโลกนาถ มีพระนามเดิมว่า พระโลกนาถศาสดาจารย์ เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วิหารพระโลกนาถ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วิหารทิศตะวันออก มุขหลัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า พระพุทธโลกนาถ ราชสมมติวงศ์ องค์อนันตญาณสัพพัญญู สยัมภูพุทธบพิตร

อ้างอิงแก้ไข