พระนางว็อนซ็อง ตระกูล คิม (เกาหลี원성왕후,?-1028) เป็นพระมเหสีของ พระเจ้าฮย็อนจง และเป็นพระราชมารดาของพระราชาถึง 2 พระองค์คือ พระเจ้าทอกจง และ พระเจ้าจองจงที่ 2

พระนางว็อนซ็อง
ประสูติ?
สิ้นพระชนม์22 กรกฎาคม ค.ศ. 1028
แคซอง
พระสวามีพระเจ้าฮย็อนจง
พระราชบุตรพระเจ้าทอกจง
พระเจ้าจองจงที่ 2
ราชวงศ์โครยอ
พระบิดาคิมอึนบู

พระมเหสีวอนซอง ประสูติเมื่อใดไม่มีหลักฐานเป็นธิดาคนโตของ คิมอึนบู เจ้าเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าฮย็อนจงมาพำนักหนีภัยสงครามกับต้าเหลียวต่อมาคิมอึนบูได้นำธิดาทั้ง 3 คนมาปรนิบัติและถวายตัวต่อพระเจ้าฮย็อนจงพระองค์จึงรับธิดาทั้ง 3 ของคิมอึนบูเป็นพระมเหสีเมื่อพระเจ้าฮย็อนจงเสด็จกลับถึงเมืองหลวงจึงโปรดให้ราชเลขาประกาศแต่งตั้งให้คิมอึนบูพระสัสสุระ (พ่อตา) เข้ามารับรับราชการเป็นรองมหาเสนาบดีต่อมาพระมเหสีวอนซองมีพระโอรสให้พระเจ้าฮย็อนจงถึง 2 พระองค์

พระมเหสีวอนซอง สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 1028