พระชุติธรรมนราสพ

พระชุติธรรมนราสพ เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศองค์หนึ่ง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดราชนัดดาราม ทางกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

พระชุติธรรมนราสพ
Phra Chutidharmanarasapa.jpg
ชื่อเต็มพระชุติธรรมนราสพ
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางห้ามสมุทร
วัสดุสำริดกะไหล่ทอง
สถานที่ประดิษฐานพระวิหาร วัดราชนัดดาราม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง มีแต่เรื่องในประวัติวัดราชนัดดารามระบุว่า จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระราชศรัทธาปิดทององค์พระ และถวายพระนามว่า “พระชุติธรรมนราสพ”