พญาทะละ (แก้ความกำกวม)

พญาทะละ หรือ บินยาทะละ เป็นชื่อยศเสนาบดีหรือนายพลเอก มักใช้ใน อาณาจักรหงสาวดี, อาณาจักรตองอู และ อาณาจักรหงสาวดีใหม่