ผู้ใช้:Tris T7/ทดลองเขียน/กลยุทธ์2019

คำถามแก้ไข


1. การเป็นผู้สนับสนุน (อังกฤษ: Advocacy)

 • 1.1 What needs to happen so that people are inspired to do advocacy?

แปลː อะไรจำเป็นต้องทำเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนให้การสนับสนุน (advocacy) ตอบที่นี่

 • 1.2 What are the barriers to advocacy in your particular context?

แปลː อะไรเป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุน[วิกิมีเดีย]ในบริบทของคุณ ตอบที่นี่

 • 1.3 How can we ensure that the movement's advocacy efforts are not harming the neutrality of the Wikimedia project's content?

แปลː ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าการเป็นผู้สนับสนุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางของข้อมูลในโครงการวิกิมีเดีย ตอบที่นี่


2. การเสริมสร้างศักยภาพ (อังกฤษ: Capacity building)

 • 2.1 What capacity building efforts already exist within any part of the Movement?

แปลː เรามีความพยายามอย่างไรบ้างเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของความเคลื่อนไหว ตอบที่นี่

 • 2.2 Which ones have worked and which ones have not?

แปลː อะไรบ้างที่ได้ผลและไม่ได้ผล ตอบที่นี่

 • 2.3 What are the capacity building needs of movement stakeholders and their organizations?

แปลː การเสริมสร้างศักยภาพต้องการอะไรบ้างจากองค์กรภายนอกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอบที่นี่


3. สุขภาวะของชุมชน (อังกฤษ: Community Health)

 • 3.1 Participation: Are there practices, policies and regulations within your community or project that create barriers to involvement in the light of the strategic direction’s challenge to us all?

แปลː การมีส่วนร่วม: มีการปฏิบัตินโยบายและข้อบังคับในชุมชนหรือโครงการของคุณที่สร้างอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในแง่ของความท้าทายของทิศทางกลยุทธ์สำหรับพวกเราทุกคนหรือไม่? ตอบที่นี่

 • 3.2 Group culture and tools: What prevents good faith contributors and functionaries from taking effective action against bad behaviour? What rules and tools do you lack in trying to address the current situation and which challenges your community faces on the journey towards the 2030 direction?

แปลː วัฒนธรรมและเครื่องมือของกลุ่ม: อะไรจะป้องกันผู้มีส่วนร่วมและผู้มีศรัทธาที่ดีจากการกระทำที่มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี คุณขาดกฎและเครื่องมืออะไรในการพยายามแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายที่ชุมชนของคุณเผชิญในการเดินทางไปสู่ทิศทางปี ค.ศ. 2030 ตอบที่นี่

 • 3.3 Structures, processes, regulations: Who, in your opinion, is ultimately responsible for the wellbeing of contributors in your community or project, and for taking actions against bad behaviour endangering a community?

แปลː กฏระเบียบ: ตามความเห็นของคุณ ใครเป็นผู้ดูแลสุขภาวะของผู้ทำการร่วมในชุมชนหรือโปรเจ็กต์ของคุณ และใครควรทำการเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เกื้อกูลต่อชุมชน ตอบที่นี่


4. ความหลากหลาย (อังกฤษ: Diversity)

 • 4.1 Safety -- Are there safe space and whistleblower policies and decision-making processes, both on and off Wikimedia platforms, that need to change to ensure diverse representation and foster a “safe environment” for authentic voices to share their knowledge without being drowned out by mainstream bias -- both direct and systemic -- or made to feel excluded or disrespected?

แปลː ความปลอดภัย -- มีสถานที่/บริเวณที่ปลอดภัย มีนโยบายผู้เปิดเผยสิ่งบกพร่อง มีกระบวนการตัดสินใจหรือไม่ ทั้งภายในและภายนอกระบบวิกีมีเดีย ที่จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้คนหลากหลายมีโอกาสร่วมมือ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม/สถานการณ์ที่ปลอดภัย สำหรับคนทำการที่ตั้งใจดีจริงให้ได้แชร์ความรู้ของตนโดยไม่ถูกกลบเสียงเหตุอคติของคนโดยมาก ไม่ว่าจะเป็นอคติแบบโดยตรงหรือเป็นระบบ ที่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกกีดกันหรือถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ตอบที่นี่

 • 4.2 Documentation -- Recognizing that legal and social barriers have undervalued people and activities of diverse segments of society, can our open knowledge movement bridge gaps and eliminate barriers in expanding equal opportunities for inclusion and representation by bringing content on line for which scholarship either does not exist or is emerging, accepting a broader definition of reliability and neutrality in sources?

แปลː เอกสาร - ยอมรับว่าอุปสรรคทางกฎหมายและสังคมทำให้คนและกิจกรรมของสังคมมีความหลากหลายสามารถเปิดช่องว่างการเคลื่อนไหวความรู้ของเราและขจัดอุปสรรคในการขยายโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับการรวมและการเป็นตัวแทนโดยการนำเนื้อหาที่ไม่ได้รับทุน มีอยู่หรือเกิดขึ้นใหม่ยอมรับคำจำกัดความที่กว้างขึ้นของความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางในแหล่งที่มา? ตอบที่นี่

 • 4.3 Technology -- Can technological support and systems be designed which help bridge gaps and give voice to more diverse segments of society so that geographical location, socio-economic status, access to technology and formalized academic study do not become barriers to inclusion?

แปลː เทคโนโลยี -- การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและระบบสามารถออกแบบซึ่งช่วยลดช่องว่างและให้เสียงกับกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมการเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาเชิงวิชาการอย่างเป็นทางการไม่เป็นอุปสรรคต่อการรวม ตอบที่นี่


5. ความร่วมมือ (อังกฤษ: Partnerships)

 • 5.1 In your opinion, what kinds of partnerships are the most important to fulfilling the goals of the Movement Strategy?

แปลː ในความเห็นของคุณ ความร่วมมือประเภทไหนมีความสำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของ Movement Strategy ตอบที่นี่

 • 5.2 With whom should we be partnering and why?

แปลː กับองค์กรใดที่เราควรขอความร่วมมือและด้วยเหตุผลใด ตอบที่นี่

 • 5.3 What can we learn from other organisations or movements who have faced, or are facing, similar challenges? Who should we be studying / talking to?

แปลː มีสิ่งใดที่เราสามารถเรียนรู้จากองค์กรหรือกลุ่มการเคลื่อนไหวอื่นที่ประสบความท้าทายที่คล้ายกัน เราควรศึกษาหรือพูดคุยกับใคร ตอบที่นี่

 • 5.4 What kinds of partnerships have you established in the past or currently? Can you point us to such cases, highlighting strengths and weaknesses, challenges and opportunities

แปลː คุณเป็นพันธมิตรประเภทใดในอดีตหรือปัจจุบัน คุณสามารถช่วยชี้ให้เราเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยเน้นจุดแข็งและจุดอ่อน ความท้าทายและโอกาสได้หรือไม่ ตอบที่นี่


6. ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (อังกฤษ: Product & Technology)

 • 6.1 What structures and processes are needed for more participatory product and technology planning and deployment?

แปลː โครงสร้างและกระบวนการใดที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทางเทคโนโลยี และการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ตอบที่นี่

 • 6.2 How can we encourage and embrace volunteer and third-party contributions to product and technology work?

แปลː เราจะส่งเสริมและยอมรับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและบุคคลที่สามในการทำงานของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีได้อย่างไร ตอบที่นี่

 • 6.3 How can we better support contributors in doing technical work (such as development of MediaWiki and other Wikimedia software, operating tools or bots, bug reporting, performing tech support or tech ambassador roles)?

แปลː เราจะสนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในการทำงานด้านเทคนิคได้ดีขึ้น (เช่น การพัฒนา MediaWiki และซอฟต์แวร์ Wikimedia อื่น ๆ เครื่องมือในการดำเนินงานหรือบอทการรายงานข้อผิดพลาดการแสดงการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบทบาททูตด้านเทคโนโลยี) ได้อย่างไร ตอบที่นี่


7. การจัดสรรทรัพยากร (อังกฤษ: Resource Allocation)

 • 7.1 Thinking about when you have wanted resources (money, advice, support, staff, tools, etc.), what made asking for that resource difficult? What barriers did you encounter? What made asking for resources easy?

แปลː ลองคิดดูว่าเมื่อคุณต้องการทรัพยากร (เงิน, คำแนะนำ, การสนับสนุน, พนักงาน, เครื่องมือ ฯลฯ) สิ่งใดทำให้การขอทรัพยากรนั้นเป็นไปได้ยาก คุณเจออุปสรรคอะไรบ้าง สิ่งใดที่จะทำให้การขอทรัพยากรนั้นง่ายขึ้น ตอบที่นี่

 • 7.2 We understand the Strategic Direction to mean that Wikimedia’s resources – especially financial – should be able to be used for projects, and requested by people and organizations, which are outside the Wikimedia movement. How (using what principles) should we extend our resources toward new communities while still serving our existing communities?

แปลː เราเข้าใจทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อแสดงว่าทรัพยากรของวิกิมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงินควรจะสามารถนำไปใช้สำหรับโครงการและได้รับการร้องขอจากบุคคลและองค์กรซึ่งอยู่นอกขบวนการวิกิมีเดีย เราควรขยายทรัพยากรของเราไปสู่ชุมชนใหม่อย่างไร (โดยใช้หลักการใด) ในขณะที่ยังคงให้บริการชุมชนที่มีอยู่ของเรา ตอบที่นี่

 • 7.3 How has allocated resources created impact (long term, broadchanges) in your community? What impact can future allocated resources create for your community?

แปลː การจัดสรรทรัพยากรสร้างผลกระทบ (ในระยะยาว, การกระจาย) ในชุมชนของคุณอย่างไร การจัดสรรทรัพยากรในอนาคตจะสร้างผลกระทบใดบ้างสำหรับชุมชนของคุณ ตอบที่นี่


8. ช่องทางจัดหารายได้ (อังกฤษ: Revenue Streams)

 • 8.1 What structures, processes, and behaviours will enable us to include all voices (including e.g. current contributors and emerging audiences) in our decision making?

แปลː โครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมใดที่จะช่วยให้เราสามารถรวมเสียงทั้งหมด (รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในปัจจุบันและผู้ชมที่เกิดขึ้นใหม่) ในการตัดสินใจของเรา ตอบที่นี่

 • 8.2 Which responsibilities are better placed at a global, regional, local or thematic level; which should be centralized and which decentralized ?

แปลː ความรับผิดชอบใดที่อยู่ในระดับโลกภูมิภาคท้องถิ่นหรือใจความสำคัญ สิ่งที่ควรจะรวมศูนย์และการกระจายอำนาจ? ตอบที่นี่

 • 8.3 How should conflict management and resolution be structured across the movement? (also a question for outside expertise)

แปลː การจัดการความขัดแย้งและการแก้ไขควรมีโครงสร้างอย่างไรในการเคลื่อนไหว? (เช่นคำถามสำหรับความเชี่ยวชาญภายนอก) ตอบที่นี่

 • 8.4 To whom and how should movement roles and structures be accountable?

แปลː บทบาทและโครงสร้างการเคลื่อนไหวของใครและอย่างไรที่ควรรับผิดชอบ ตอบที่นี่


9. บทบาทและความรับผิดชอบ (อังกฤษ: Roles & Responsibility)

 • 9.1 What structures, processes, and behaviours will enable us to include all voices (including e.g. current contributors and emerging audiences) in our decision making?

แปลː โครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมใดที่จะช่วยให้เราสามารถรวมเสียงทั้งหมด (อาทิเช่น ผู้ร่วมให้ข้อมูลในปัจจุบันและผู้ชมใหม่ ๆ ) ในการตัดสินใจของเรา ตอบที่นี่

 • 9.2 Which responsibilities are better placed at a global, regional, local or thematic level; which should be centralized and which decentralized

แปลː ความรับผิดชอบใดที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น ทั้งในระดับสากล, ภูมิภาค, ท้องถิ่นหรือระดับใจความสำคัญ ซึ่งควรจะรวมศูนย์และควรที่จะกระจายอำนาจ ตอบที่นี่

 • 9.3 How should conflict management and resolution be structured across the movement? (also a question for outside expertise)

แปลː การจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหาควรมีโครงสร้างอย่างไรต่อการเคลื่อนไหว (รวมถึงคำถามสำหรับความเชี่ยวชาญภายนอก) ตอบที่นี่

 • 9.4 To whom and how should movement roles and structures be accountable?

แปลː ความรับผิดชอบด้านบทบาทและโครงสร้างการเคลื่อนไหวควรเป็นของใครและอย่างไร ตอบที่นี่