หากบทความของข้าพเจ้าไม่ผ่านคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดี ที่จะให้ลบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของวิกิพีเดียของไทย