RIP ปัจจุบันผู้ใช้คนนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้ว การมีส่วนร่วมของผู้ใช้คนนี้หลังปี 2561 ถูกจัดการโดยผู้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนี้


msผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่
Bahasa ibunda pengguna ini adalah Bahasa Melayu.
th-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับชำนาญ
This user is able to contribute with a near-native level of Thai.
sou-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาใต้ได้ในระดับสูง
ค่นช่ายค่นนี้แลงต๋ายได้โข่ดดี
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสงขลา
22ผู้ใช้คนนี้อายุ 22 ปี
ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศมาเลเซีย มากเป็นพิเศษ