สถิติวิกิพีเดียไทย
  • จำนวนบทความ: 163,882 บทความ
  • จำนวนหน้า: 1,081,525 หน้า
  • จำนวนการแก้ไข: 11,441,337 ครั้ง
  • จำนวนไฟล์: 20,955 ไฟล์ (เฉพาะในวิกิพีเดียไทยเท่านั้น ไม่รวมในวิกิมีเดียคอมมอนส์)
  • จำนวนชื่อผู้ใช้: 474,131 ชื่อ
  • จำนวนผู้ดูแล (ซึ่งมีสิทธิ์ในการลบหน้าที่ควรลบ): 18 คน

วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
sou-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาใต้ได้ในระดับสูง
ค่นช่ายค่นนี้แลงต๋ายได้โข่ดดี
zh-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนได้ในระดับกลาง
該用戶能以一般中文進行交流。
该用户能以一般中文进行交流。
ผู้ใช้คนนี้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้ใช้ตามภาษา


นโยบาย

ในแต่ละลิงก์ต่อไปนี้ อาจจะมีอะไร ๆ ที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย

เกี่ยวกับ Like Tanavadeee

หน้านี้ล้อเขียนLove Krittaya, ธนาวดีเป็นชื่อของผู้หญิงที่ผมแอบติดตามมานานซึ่งปัจจุบันเขาเรียนอยู่แถวๆอนุสาวรีย์ ส่วนผมนั้นเดิมคือผู้ใช้KLL_Joeซึ่งถูกแบนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าด้วยบัญชีนี้จะใช้งานไม่เหมือนกันกับบัญชีเดิมคือไม่โหวตไม่แสดงความเห็นและเขียนบทความแถวย่านอนุสาวรีย์เงียบๆนะครับ

 


 ผู้ใช้คนนี้เกรียน และพร้อมที่จะเกรียน ถ้าโดนเกรียนใส่ก่อน