วีรภัทร จันทร์โชติ (Weerapat Janchot)
เกิด27 เมษายน พ.ศ. 2545 (21 ปี)
นครศรีธรรมราช , ประเทศไทย
ชื่ออื่นท็อป

วีรภัทร จันทรโชติ ชื่อเล่น ท็อป (27 เมษายน พ.ศ. 2545)

ประวัติ แก้

วีรภัทร จันทร์โชติ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2545 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช,จังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

การศึกษา แก้

ระดับ ปีการศึกษา สถานศึกษา หมายเหตุ
ประถมศึกษา 2552 - 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
มัธยมศึกษาตอนต้น 2558 - 2560 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่น 118
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ​ นครศรีธรรมราช แผนการเรียนวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ แก้

โครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ที่จัดขั้นโดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แก้

ได้รับเหรียญทอง 12 เหรียญ,เหรียญเงิน 7 เหรียญ,เหรียญทองแดง 1 เหรียญ รวม 20 เหรียญ
รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา วันที่รับมอบ หมายเหตุ
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
เหรียญทอง วิชาภาษาไทย 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2552 25 สิงหาคม 2552 ครั้งที่ 1
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
เหรียญทอง วิชาวิทยศาสตร์ 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
เหรียญเงิน วิชาภาษาไทย 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2552 26 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
เหรียญทอง วิชาภาษาไทย 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2553 17 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 1
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2
เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2
เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2
เหรียญทอง วิชาภาษาไทย 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2
เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2553 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 2