ผู้ฝึก หรือ ผู้ชี้แนะ (อังกฤษ: coach) คือคนที่มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการเล่นและออกคำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา เพื่อใช้เวลาลงสนามการแข่งขันกีฬา โดยอาจจะกล่าวได้ว่าผู้ฝึกเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์และวิธีการของการแข่งกีฬาให้กับนักกีฬาของตน ซึ่งผู้ฝึกส่วนใหญ่ก็คือนักกีฬาคนหนึ่งที่เคยเล่นและเข้าใจในกีฬาประเภทหนึ่ง ๆ เป็นอย่างดี

โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ผู้ฝึกอาจจะมีผู้ช่วยในการทำงานอยู่ และตัวผู้ฝึกเองก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนความสำเร็จของนักกีฬาที่ตนเองฝึกสอนมา บ่อยครั้งที่การฝึกสอนผู้เล่นหรือการวางตัวผู้เล่นจะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วย ส่วนผู้ฝึกนั้นจะมีหน้าที่ใหญ่อื่น ๆ เช่น การวางวิสัยทัศน์ให้กับทีม การกำหนดยุทธศาสตร์หลักของทีมเพื่อเอาไว้ใช้ในการฝึกนักกีฬาต่อไป

หน้าที่ แก้

ในการแข่งกีฬาหลาย ๆ อย่าง ผู้ฝึกอาจจะเป็นผู้จัดการทีมด้วยเช่นกัน มีหน้าที่ในการคัดเลือกตัวคนเล่นหรือเจรจาต่อรองสัญญาต่าง ๆ ของนักกีฬาที่ตนสังกัด และในส่วนของการฝึกซ้อม ผู้ฝึกก็จะมีหน้าที่ในการสอนทักษะ สอนกฎและวิธีการของกีฬาให้กับนักกีฬา ซึ่งการฝึกสอนเหล่านี้อาจจะประกอบไปด้วยผู้ฝึกหลาย ๆ คนหลาย ๆ หน้าที่ด้วยกัน เช่น ผู้ฝึกเฉพาะทางในการตั้งรับ ผู้ฝึกเฉพาะทางในการรุก เป็นต้น และเนื่องจากหน้าที่การฝึกสอนต่าง ๆ ถูกแบ่งไปโดยผู้ฝึกแต่ละคน ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีหัวหน้าผู้ฝึกอีกคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คอยประสานงานกับผู้ฝึกคนอื่น ๆ

ผู้ฝึกที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากกว่าบรรดานักกีฬาที่เข้าได้ฝึกสอนมา และผู้ฝึกจะคอยเป็นหน้าเป็นตาให้กับทีมหรือนักกีฬาของตนอีกด้วย

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  • Cassidy, Jones and Potrac, Understanding Sports Coaching: The Social, Cultural and Pedagogical Foundations of Coaching Practice, Routledge, 2008, ISBN 978-0-415-44272-5
  • Davey, Green and Guise, The UK Coaching Framework, Coachwise, 2012
  • Jones, Hughes and Queenston, An Introduction to Sports Coaching, Routledge, 2007, ISBN 978-0-415-41131-8
  • North, The Coaching Workforce 2009-15, Coachwise, 2009