ปลัสเดอลาบัสตีย์

เขตที่ 4, 11, 12
ปลัสเดอลาบัสตีย์
Place de la Bastille
เขต 4, 11, 12
ย่าน อาร์แซแนล, รอแกว์
ความยาว 215 ม.
ความกว้าง 150 ม.
สร้างเมื่อ ค.ศ. 1792

ปลัสเดอลาบัสตีย์ (ฝรั่งเศส: Place de la Bastille) เป็นจัตุรัสในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของคุกบัสตีย์ ซึ่งได้พังทลายลงในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส ปัจจุบันไม่หลงเหลือหลักฐานใด ๆ ของคุกบัสตีย์อยู่อีกในจัตุรัสแห่งนี้ ปลัสเดอลาบัสตีย์ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเขตการปกครอง 3 เขตในกรุงปารีส คือเขต 4, 11 และ 12 มีเสาที่ชื่อว่า "กอลอนเดอฌุยแย" (Colonne de Juillet) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของจัตุรัสเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการปฏิวัติเดือนกรกฎาคม ในปี ค.ศ. 1830