เปิดเมนูหลัก

ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นักวิชาการกฎหมายชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มักแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในแง่มุมกฎหมายตามสื่อต่าง ๆ เสมอ ๆ[1]ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 มีบทบาทเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) [2]แต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อทหารปราบประชาชนในวันที่ 18-20 พฤษภาคม และการชุมนุมที่ลาน สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากนั้น [3]

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
Dr.prinya.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
สัญชาติไทย
ชาติพันธุ์ไทย
การศึกษาPh.D. (Public Law)
อาชีพอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานเด่นดูในบทความ

เนื้อหา

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มีประวัติการศึกษาดังนี้

หนังสือแก้ไข

  1. สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) , สถาบันพระปกเกล้า, 2544, 140 หน้า.
  2. Parteienfinanzierung, Spenden, Transparenz und Kontrolle: System und Problematik in Deutschland und in Thailand, สำนักพิมพ์ Potsdamer Verlag สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, 2548, 270 หน้า.

บทความวิจัยแก้ไข

  1. การคุ้มครอง สส.ในฐานะผู้แทนปวงชนไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อาณัติของพรรคการเมือง, นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 9 ธันวาคม 2548, 31 หน้า.
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมือง : การแก้จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 2540 ที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือผู้แทนปวงชนโดยใช้พรรคการเมือง, นำเสนอในที่ประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28 มีนาคม 2550, 42 หน้า.

บทความในวารสารวิชาการแก้ไข

  1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับความเป็นประชาธิปไตยทางตรง, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 2, สิงหาคม 2541, หน้า 57-81.
  2. การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนกับขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, หนังสือรพี 2542, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542, หน้า 59-63.
  3. การอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยรัฐและการควบคุมเงินบริจาค : การปรับปรุงระบบของประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศเยอรมัน, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3, กันยายน 2547, หน้า 411-435.
  4. การยึดทรัพย์ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นมาตรการทางแพ่งและย้อนหลังได้จริงหรือ?, หนังสือรพี 2548, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548, หน้า 79-86.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข