ปรัชญานิเวศวิทยา

ปรัชญานิเวศวิทยา เป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาย่อยของปรัชญา ประเด็นทางปรัชญานิเวศวิทยาหลักมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติและการประยุกต์ใช้นิเวศวิทยา ประเด็นทางศีลธรรมและจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ [1] หัวข้อนี้ยังคาบเกี่ยวกับอภิปรัชญา ภววิทยาและญาณวิทยา ซึ่งได้พยายามตอบปัญหาทางอภิปรัชญา ญาณวิทยาและศีลธรรมที่เกี่ยวกับจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนโยบายสาธารณะ [2]

การเจริญเติบโตของพืชด้านนอกของผนังที่ทรุดโทรม

จุดมุ่งหมายของปรัชญานิเวศวิทยา คือ การชี้แจงและวิจารณ์ 'หลักการแรก' ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานพื้นฐานที่มีอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แม้ว่าจะยังไม่มีฉันทามติเกี่ยวกับสิ่งที่ปรัชญานิเวศวิทยาสันนิษฐานและการให้คำจำกัดความของนิเวศวิทยานั้นขึ้นอยู่กับการอภิปราย แต่ก็มีประเด็นสำคัญบางประการที่นักปรัชญาด้านนิเวศวิทยาพิจารณาเมื่อพิจารณาบทบาทและจุดประสงค์ของสิ่งที่นักนิเวศวิทยาปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น สาขาวิชานี้พิจารณาถึง 'ลักษณะของธรรมชาติ' [2] ประเด็นด้านวิธีวิทยาและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางนิเวศวิทยาและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเหล่านี้ภายในสภาพแวดล้อมตามบริบท [3]

ปรัชญากล่าวถึงคำถามที่ประกอบขึ้นจากการศึกษาทางนิเวศวิทยาและนำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันในประวัติศาสตร์ของนิเวศวิทยา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยา และการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [3]

ภูมิหลัง แก้

ประวัติศาสตร์ แก้

นิเวศวิทยาถือว่าเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นสาขาวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าและต้นศตวรรษที่ยี่สิบ แม้ว่าจะยังไม่มีการนำเสนอคำจำกัดความของนิเวศวิทยา แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในคำถามที่เสนอโดยนักนิเวศวิทยา

Stauffer ผู้ซึ่งสนับสนุนในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ภายนอกระหว่างสิ่งมีชีวิตได้ถือว่านิเวศวิทยาเป็น "ศาสตร์แห่งเศรษฐกิจ [และ] นิสัย" [4] Ernst Haeckel (1834-1919) ผู้ซึ่งเป็นนักสัตววิทยาชาวเยอรมันได้ยอมรับนิเวศวิทยาให้เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ในปี ค.ศ.1866 อย่างเป็นทางการ Haeckel เรียกว่า 'Ecology' ในหนังสือของเขา Generelle Morphologie der Organismen (1866)[4] [5] มีความพยายามนำเสนอการสังเคราะห์สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน และทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตว์เข้าด้วยกัน [6]

Haeckel มุ่งที่จะปรับแต่งแนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาและเสนอพื้นที่การศึกษาใหม่เพื่อตรวจสอบการเติบโตและความคงที่ของจำนวนประชากร[7] ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) และผลงานของเขา Origin of Species (1859) [4] เขาได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเป็นครั้งแรกในฐานะคำที่ใช้แทนกันได้ซึ่งประกอบขึ้นภายในขอบเขตของชีววิทยาและลักษณะของ 'สรีรวิทยาของความสัมพันธ์' [4] Stauffer Haeckel ได้นิยามคำศัพท์ "นิเวศวิทยา" (โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ) อย่างกว้างๆ ว่าเป็น “ทุกสรรพสิ่งของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง 'เงื่อนไขสำหรับการดำรงอยู่' ทั้งหมด” [4] [7] คำศัพท์ใหม่นี้ใช้เพื่อแยกแยะการศึกษาในภาคสนาม ตรงกันข้ามกับการศึกษาในห้องทดลอง [8] เขาขยายคำจำกัดความของนิเวศวิทยานี้หลังจากพิจารณาทฤษฎีวิวัฒนาการและการคัดสรรโดยธรรมชาติของดาร์วิน

คำจำกัดความของนิเวศวิทยา แก้

ยังไม่มีฉันทามติที่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักปรัชญาเกี่ยวกับคำจำกัดความที่แน่นอนของนิเวศวิทยา อย่างไรก็ตาม มีความคล้ายคลึงกันในวาระการวิจัยที่ช่วยแยกแยะระเบียบวิธีนี้ออกจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาอื่น

นิเวศวิทยารองรับโลกทัศน์ทางนิเวศวิทยา [9] ซึ่งเน้นย้ำและพัฒนาปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงผ่านหลายประเด็น:

 1. แนวคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงถึงกันในวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต
 2. สิ่งมีชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แสดงออกถึงความเกี่ยวข้องกัน
 3. จำเป็นต้องเข้าใจระบบของพื้นที่ทางชีววิทยาและส่วนประกอบองค์รวมมากกว่าที่จะเข้าใจหน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิต (หรือที่เรียกว่าองค์รวม) [10]
 4. การเกิดขึ้นของลัทธิธรรมชาตินิยม โดยที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเดียวกัน [11]
 5. Non-anthropocentrism ซึ่งเป็นการปฏิเสธ anthropocentrism และมุมมองเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์ศูนย์กลางซึ่งควบคุมโดยความเชื่อที่ว่าคุณค่าในโลกที่ไม่ใช่มนุษย์ คือ การรับใช้ผลประโยชน์ของมนุษย์ ลัทธิ Non-anthropocentrism กำหนดว่าโลกที่ไม่ใช่มนุษย์ยังคงรักษาคุณค่าและไม่ได้ให้บริการเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ [12]
 6. ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ทำให้จำเป็นต้องเกิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม [12] [2]

นิเวศวิทยาแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ได้แก่ นิเวศวิทยาโรแมนติก นิเวศวิทยาทางการเมืองและนิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยาโรแมนติกหรือที่เรียกว่านิเวศวิทยาด้านสุนทรียศาสตร์หรือวรรณกรรมเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกับอุดมการณ์ที่มีมานุษยวิทยาและจักรนิยมได้นำเสนอเป็นแกนหลักในยุโรปและอเมริกาสมัยใหม่ในศตวรรษที่สิบเก้า โดยเฉพาะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม [13] บุคคลสำคัญในยุคนี้ ได้แก่ William Wordsworth (1770-1862), [14] John Muir (1838-1914), [15] และ Ralph Waldo Emerson (1803-1882) [16] ขอบเขตของนิเวศวิทยาโรแมนติกยังให้อิทธิพลต่อการเมือง และความสัมพันธ์ทางการเมืองโดยจริยศาสตร์ที่เน้นย้ำถึงนิเวศวิทยาทางการเมือง [2]

นิเวศวิทยาทางการเมืองหรือที่เรียกว่านิเวศวิทยาเชิงคุณค่า (คุณวิทยา) ได้พิจารณาผลกระทบทางสังคมและการเมืองโดยรอบภูมิทัศน์ทางนิเวศวิทยา [17] [18] คำถามพื้นฐานบางข้อที่นักนิเวศวิทยาทางการเมืองมักถามเน้นที่ประเด็นจริยศาสตร์ระหว่างธรรมชาติกับสังคม [19] Aldo Leopold นักสิ่งแวดล้อมชาวอเมริกัน (1886-1948) ยืนยันว่าควรมีการขยายขอบเขตจริยศาสตร์ให้ครอบคลุมพื้นที่และชุมชนที่มีชีวิต มากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลเท่านั้น [20] ในแง่นี้ นิเวศวิทยาทางการเมืองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประการสุดท้าย นิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ นิเวศวิทยา ได้กล่าวถึงเรื่องราวหลัก เช่น การทำความเข้าใจบทบาทของนักนิเวศวิทยาและสิ่งที่พวกเขาศึกษา และประเภทของระเบียบวิธีวิจัยและประเด็นเชิงแนวคิดที่ล้อมรอบการพัฒนาของการศึกษาเหล่านี้ และประเด็นปัญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน

นิเวศวิทยาร่วมสมัย แก้

การให้คำจำกัดความนิเวศวิทยาร่วมสมัยต้องพิจารณาถึงหลักการพื้นฐานบางประการ กล่าวคือ หลักการของระบบและวิวัฒนาการ ระบบทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ ซึ่งส่วนที่เชื่อมต่อถึงกันสร้างเอกลักษณ์แบบองค์รวม ไม่ถูกแยกออกหรือคาดเดาได้จากส่วนประกอบ [6] วิวัฒนาการเป็นผลมาจาก 'รุ่นของความหลากหลาย' เป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานบางอย่างที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทำให้เกิดวิวัฒนาการผ่านการอยู่รอด และเป็นการผลิตการเปลี่ยนแปลงที่หล่อหลอมระบบนิเวศ กระบวนการวิวัฒนาการนี้เป็นศูนย์กลางของนิเวศวิทยาและชีววิทยา [21] มีข้อกังวลหลักสามประการที่นักนิเวศวิทยาโดยทั่วไปเห็นด้วยกับธรรมชาตินิยม สัจนิยมทางวิทยาศาสตร์ และขอบเขตที่ครอบคลุมพื้นที่ของนิเวศวิทยา

Frederick Ferre (เฟรเดอริค เฟอร์เร) เป็นนักปรัชญาที่ให้ความหมายหลักที่แตกต่างกันสองประการสำหรับธรรมชาติจากงานเขียน "ความเป็นอยู่และคุณค่า: ไปสู่อภิปรัชญาหลังสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์ " (1996) [22] คำจำกัดความแรกไม่ถือว่าธรรมชาติเป็น 'สิ่งประดิษฐ์จากการดัดแปลงของมนุษย์', [2] และในแง่นี้ ธรรมชาติประกอบขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้น คำจำกัดความที่สองกำหนดธรรมชาติว่าไม่ใช่แนวความคิดเหนือธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ของการยักย้ายโดยมนุษย์ในกรณีนี้ [13] [2] อย่างไรก็ตาม มีความสับสนในความหมายเนื่องจากความหมายแฝงทั้งสองถูกนำมาใช้แทนกันได้ในการประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันโดยนักนิเวศวิทยาที่หลากหลาย

ธรรมชาตินิยม แก้

ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับลัทธิธรรมชาตินิยมในปรัชญานิเวศวิทยา อย่างไรก็ตาม การใช้ในปัจจุบันหมายความถึงแนวคิดที่เน้นย้ำระบบที่มีความเป็นจริงภายใต้ธรรมชาติ โดยไม่ขึ้นกับโลก 'เหนือธรรมชาติ' หรือการดำรงอยู่ [11] ลัทธิธรรมชาตินิยมยืนยันแนวความคิดที่ว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริง นักธรรมชาติวิทยาที่สนับสนุนมุมมองนี้มองว่าการดำเนินงานทางจิต ชีวภาพ และสังคมเป็นหน่วยงานทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาจากกรวดหรือการดำรงอยู่ของมนุษย์ การดำรงอยู่เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันภายในพื้นที่และเวลาเดียวกัน การประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องและเพียงพอในขณะที่อธิบายกระบวนการเชิงพื้นที่มีเอกลักษณ์ทางกายภาพในฐานะของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต [11]

วิธีวิทยา แก้

ลัทธิองค์รวม (โฮลิสม์) vs ลัทธิลดทอนความเป็นวิทยาศาสตร์ (รีดักชั่น) แก้

การอภิปรายทางวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมและการลดทอนตวามเป็นวิทยาศาสตร์มีความครอบคลุมเกี่ยวกับภววิทยา ระเบียบวิธีวิทยา และญาณวิทยา [23] คำถามทั่วไปเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าวิธีการทำความเข้าใจวัตถุนั้นผ่านการวิเคราะห์ที่สำคัญขององค์ประกอบ (การลดทอน) หรือ 'บริบท' ของส่วนประกอบ (แบบองค์รวม) เพื่อรักษาคุณค่าทางปรากฏการณ์วิทยา [24] นักปรัชญาลัทธิ Holists ยืนยันว่าคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างมาจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ระบบนิเวศ และลักษณะเหล่านี้ไม่ได้นำมาใช้กับส่วนประกอบที่แยกจากกันอย่างไร การวิเคราะห์เฉพาะส่วนไม่เพียงพอในการรับความรู้ของทั้งหน่วย [23] ในอีกสเปกตรัมหนึ่ง กลุ่มลดทอนความเป็นวิทยาศาสตร์ได้โต้แย้งว่าส่วนต่างๆ เหล่านี้เป็นอิสระจากกัน [25] และความรู้ขององค์ประกอบนั้นให้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากเอกลักษณ์ไม่ได้หมายความเพียงแค่เอกภาพของผลรวมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสังเคราะห์ระหว่างส่วนรวมทั้งหมดกับส่วนย่อยต่างๆ

เหตุผลนิยมกับประสบการณ์นิยม แก้

เหตุผลนิยม ภายในนิเวศวิทยาทางวิทยาศาสตร์ วิธีการดังกล่าวยังคงมีความจำเป็นและมีความเกี่ยวข้องในบทบาทของพวกเขาในการสร้างทฤษฎีทางนิเวศวิทยาเพื่อเป็นแนวทาง ระเบียบวิธีที่ใช้ภายใต้แนวทางที่มีเหตุผลเริ่มเด่นชัดในปี ค.ศ. 1920 โดยแบบจำลองโลจิสติกส์ของ Alfred Lotka (1956) และ Vito Volterra (1926) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "สมการ Lotka-Volterra" ประสบการณ์นิยมกำหนดความจำเป็นในการทดสอบเชิงสังเกตและเชิงประจักษ์ ผลลัพธ์ที่ตามมาที่ชัดเจนของกระบวนทัศน์นี้คือการมีอยู่และการใช้ระเบียบวิธีแบบพหุนิยม แม้ว่าจะต้องมีแบบจำลองที่รวมเป็นหนึ่งที่เพียงพอสำหรับการประยุกต์ใช้ในนิเวศวิทยา และยังไม่มีการสร้างทฤษฎีพหุนิยมเช่นกัน

จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม แก้

จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเมื่อปี 1970 เพื่อตอบสนองต่อลัทธิมานุษยวิทยาแบบดั้งเดิม โดยศึกษาความหมายทางศีลธรรมระหว่างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นจากความตระหนักเรื่องความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และท้าทาย ตำแหน่งทางจริยธรรมของมนุษย์ [26] ความเชื่อทั่วไปในปรัชญาสิ่งแวดล้อม คือ มุมมองที่ว่าหน่วยงานทางชีววิทยามีคุณค่าทางศีลธรรมและเป็นอิสระจากมาตรฐานของมนุษย์ [27] ภายในขอบเขตนี้มีสมมติฐานที่ใช้ร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์อย่างเด่นชัดและที่ว่านี้เกิดจากข้อโต้แย้งแนวคิด anthropocentric ซึ่งพื้นฐานในการปฏิเสธมานุษยวิทยา คือ การหักล้างความเชื่อที่ว่าสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่คู่ควรกับคุณค่า [28]

ปัญหาหลักในจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นภายในชีวมณฑล ความพยายามที่จะตีความแบบไม่ใช่มานุษยวิทยามีความสำคัญต่อรากฐานทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม [28] ตัวอบ่างเช่น บรรพชีวินวิทยา ให้รายละเอียดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในฐานะส่วนสำคัญและเป็นสารตั้งต้นของการแผ่รังสีที่สำคัญ ผู้ที่มีมุมมองที่ไม่ใช่มานุษยวิทยาตีความการตายของไดโนเสาร์ว่าเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและหลักการของคุณค่าทางมานุษยวิทยา เนื่องจากนิเวศวิทยามีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับจริยศาสตร์ การทำความเข้าใจแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องเข้าใจโลก ซึ่งเป็นบทบาทของนิเวศวิทยาและจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักคือการรวมเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเข้าไว้ในปัญหาด้านจริยศาสตร์ด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตสำนึก ความรู้สึก สิ่งมีชีวิต และสิ่งที่ดำรงอยู่ [29]

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แก้

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีบทบาทในการตั้งคำถามต่อประเด็นที่นำเสนอในชีววิทยาและนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์ แบบจำลองส่วนใหญ่มีสองประเภทที่ใช้ในการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการปฏิบัติในระบบนิเวศ [30] แบบแรกคือแบบจำลองเชิงพรรณนา ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเติบโตของประชากรชนิดเดียว และแบบจำลองหลายสายพันธุ์ เช่น แบบจำลองแบบนักล่า-เหยื่อของ Lotka-Volterra [30] หรือแบบจำลองแบบโฮสต์-ปรสิตของ Nicholson-Baily [31] แบบจำลองเหล่านี้อธิบายกิจกรรมเชิงพฤติกรรมผ่านการทำให้เป้าหมายเป็นอุดมคติ ประเภทที่สองคือแบบจำลองเชิงบรรทัดฐาน ซึ่งอธิบายสถานะปัจจุบันของตัวแปรและลักษณะการทำงานของตัวแปรบางตัว [27] [7]

ในเชิงนิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ทางชีววิทยาที่ซับซ้อนจำเป็นต้องมีคำอธิบาย ซึ่งเป็นที่ที่แบบจำลองใช้เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ตัวอย่างเช่น การระบุคำอธิบายของสิ่งมีชีวิตบางชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของประชากรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจบทบาทของนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้สมการทำให้เกิดความโน้มเอียงต่อการทำนายหรือแบบจำลองเพื่อแนะนำคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ยังให้ข้อมูลสนับสนุนเชิงบริบทเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในวงกว้างและเป็นสากลมากขึ้นด้วย [30]

จุดประสงค์ของแบบจำลองเหล่านี้และความแตกต่างของแบบจำลองเชิงบรรทัดฐานและแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ ก็คือ ความแตกต่างในมาตรฐานของแบบจำลองเหล่านี้นำมาซึ่งการใช้งานที่แตกต่างกัน [32] แบบจำลองเหล่านี้ช่วยอธิบายผลลัพธ์ของการตัดสินใจ และยังช่วยแก้ไขปัญหาการตัดสินใจของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์รวมการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมของผู้คนภายในกลุ่มแบบองค์รวม แบบจำลองนี้ช่วยแสดงค่าของสมาชิกแต่ละคน และการถ่วงน้ำหนักของความเคารพในเมทริกซ์ แบบจำลองจะส่งผลสุดท้าย ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการหรือวิธีการแสดงปริมาณบางอย่าง แบบจำลองอาจถูกจำกัดโดยจะถือว่าไม่ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอจำนวนอุดมคติในแบบจำลองอีกด้วย [30]

ข้อวิจารณ์ แก้

กระบวนการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นำเสนอความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงและทฤษฎี หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้แบบจำลองกับปรากฏการณ์จริงที่แบบจำลองเหล่านี้มุ่งหมายจะเป็นตัวแทน [33] นักวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในระบบนิเวศตั้งคำถามถึงการใช้งานและขอบเขตของความเกี่ยวข้อง โดยได้รับแจ้งจากความไม่สมดุลในกระบวนการสืบสวนและข้อเสนอทางทฤษฎี จากคำกล่าวของ Weiner (1995) แบบจำลองเชิงกำหนดนั้นไม่มีประสิทธิภาพในระบบนิเวศ [33] Weiner โต้แย้งว่า แบบจำลอง Lotka-Volterra ไม่ได้ให้ผลการคาดการณ์ที่สามารถทดสอบได้ [34] ในกรณีที่แบบจำลองทางทฤษฎีภายในนิเวศวิทยาทำให้เกิดการคาดการณ์ที่ทดสอบได้ แบบจำลองนั้นก็ถูกหักล้างไป [35]

วัตถุประสงค์ของ แบบจำลอง Lotka-Volterra คือ การติดตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักล่าและเหยื่อ และวัฏจักรประชากรของพวกมัน รูปแบบปกติยืนยันว่าประชากรนักล่าติดตามความผันผวนของประชากรเหยื่อ [21] ตัวอย่างเช่น เมื่อจำนวนเหยื่อเพิ่มขึ้น ผู้ล่าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และในจำนวนเหยื่อที่ลดลงเช่นเดียวกัน ประชากรผู้ล่าก็ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม Weiner โต้แย้งว่าในความเป็นจริง ประชากรเหยื่อยังคงรักษาวัฏจักรการแกว่งของมันไว้ แม้ว่าผู้ล่าจะถูกลบออก และเป็นตัวแทนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ถูกต้อง [34] การวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำให้เป็นอุดมคติมีอยู่ในแบบจำลองและการประยุกต์ใช้สิ่งนี้อย่างไรนั้นยังขาดระเบียบวิธี พวกเขายังยืนยันว่าการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ภายในระบบนิเวศนั้นเป็นการทำให้ความเป็นจริงง่ายเกินไป และเป็นการบิดเบือนความจริงหรือการนำเสนอระบบทางชีววิทยาที่ไม่เพียงพอ [1]

การประยุกต์ใช้แบบจำลองที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนก็ขึ้นอยู่กับการอภิปรายด้วยเช่นกัน มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของแบบจำลอง ซึ่งความซับซ้อนของระบบไม่สามารถจำลองแบบหรือจับภาพได้อย่างเพียงพอด้วยแบบจำลองที่ซับซ้อน

ดูเพิ่มเติม แก้

 

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 Taylor, Peter J. (2014), "Philosophy of Ecology", eLS (ภาษาอังกฤษ), American Cancer Society, doi:10.1002/9780470015902.a0003607.pub3, ISBN 9780470015902
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Keller, David R.; Golley, Frank B. (2000). The Philosophy of Ecology: From Science to Synthesis. Athens, Georgia: University of Georgia Press. pp. 1–20.
 3. 3.0 3.1 Brenner, Joseph E. (2018). "The Philosophy of Ecology and Sustainability: New Logical and Informational Dimensions". Philosophies (ภาษาอังกฤษ). 3 (2): 16. doi:10.3390/philosophies3020016.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Stauffer, Robert C. (1957). "Haeckel, Darwin, and Ecology". The Quarterly Review of Biology. 32 (2): 138–144. doi:10.1086/401754. ISSN 0033-5770. JSTOR 2816117.
 5. Haeckel, Ernst (1866). Generelle morphologie der organismen. Allgemeine grundzüge der organischen formen-wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte descendenztheorie. Berlin: G. Reimer. doi:10.5962/bhl.title.3953.
 6. 6.0 6.1 Sarkar, Sahotra (2016), Zalta, Edward N. (บ.ก.), "Ecology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, สืบค้นเมื่อ 2019-05-28
 7. 7.0 7.1 7.2 Colyvan, Mark; Steele, Katie (2011-01-01), deLaplante, Kevin; Brown, Bryson; Peacock, Kent A. (บ.ก.), "Environmental Ethics and Decision Theory: Fellow Travellers or Bitter Enemies?", Philosophy of Ecology, Handbook of the Philosophy of Science, North-Holland, vol. 11, pp. 285–299, doi:10.1016/B978-0-444-51673-2.50011-X, สืบค้นเมื่อ 2019-05-28
 8. Philosophy of ecology. DeLaplante, Kevin., Brown, Bryson., Peacock, Kent A., 1952- (1st ed.). Kidlington, Oxford, UK: North Holland. 2011. pp. 35–40. ISBN 9780080930756. OCLC 730997030.{{cite book}}: CS1 maint: others (ลิงก์)
 9. Mavengahama, Sydney; Lanz, Johann; Downsborough, Linda; Nienaber, Shanna; Preiser, Rika; Audouin, Michelle (2013-08-20). "Exploring the implications of critical complexity for the study of social-ecological systems". Ecology and Society (ภาษาอังกฤษ). 18 (3). doi:10.5751/ES-05434-180312. ISSN 1708-3087.
 10. Wilson, David Sloan (1988). "Holism and Reductionism in Evolutionary Ecology". Oikos. 53 (2): 269–273. doi:10.2307/3566073. JSTOR 3566073.
 11. 11.0 11.1 11.2 Papineau, David (2016), Zalta, Edward N. (บ.ก.), "Naturalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, สืบค้นเมื่อ 2019-05-28
 12. 12.0 12.1 Jakobsen, Trond Gansmo (2017-03-15). "Environmental Ethics: Anthropocentrism and Non-anthropocentrism Revised in the Light of Critical Realism". Journal of Critical Realism. 16 (2): 184–199. doi:10.1080/14767430.2016.1265878. ISSN 1476-7430.
 13. 13.0 13.1 Reiners, William A.; Lockwood, Jeffrey A. (2010). Philosophical Foundations for the Practices of Ecology. Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 9–14.
 14. Owen, W. J. B. (1994). "Review of Romantic Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition, ; Wordsworth's Poem of the Mind: An Essay on The Prelude". The Review of English Studies. 45 (178): 260–262. doi:10.1093/res/XLV.178.260. ISSN 0034-6551. JSTOR 518198.
 15. McKusick, James (1995). "From Coleridge to John Muir: The Romantic Origins of Environmentalism". The Wordsworth Circle. 26 (1): 36–40. doi:10.1086/TWC24042952. ISSN 0043-8006. JSTOR 24042952.
 16. Meehan, Sean Ross (2013). "Ecology and Imagination: Emerson, Thoreau, and the Nature of Metonymy". Criticism. 55 (2): 299–329. doi:10.13110/criticism.55.2.0299. ISSN 0011-1589. JSTOR 10.13110/criticism.55.2.0299.
 17. Robbins, Paul, 1967- (2012). Political ecology : a critical introduction (2nd ed.). Chichester, U.K.: J. Wiley & Sons. ISBN 9781119953340. OCLC 769188353.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 18. Greenberg, James B.; Park, Thomas K. (1994). "Political Ecology". Journal of Political Ecology. 1: 1–12. doi:10.2458/v1i1.21154.
 19. Perreault, Thomas Albert. (2015). The Routledge handbook of political ecology. Routledge. pp. 205–210. ISBN 9781138794337. OCLC 913223356.
 20. Leopold, Aldo (1987). A Sand County almanac, and sketches here and there. Schwartz, Charles Walsh. New York: Oxford University Press. ISBN 0195053052. OCLC 16405709.
 21. 21.0 21.1 Sarkar, Sahotra (2016), Zalta, Edward N. (บ.ก.), "Ecology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, สืบค้นเมื่อ 2019-05-12
 22. Ferre, Frederick (1996). Being and Value: Toward a Constructive Postmodern Metaphysics. Albany, NY: State University of New York Press.
 23. 23.0 23.1 Lefkaditou, Ageliki; Stamou, George P. (2006). "Holism and Reductionism in Ecology: A Trivial Dichotomy and Levins' Non-trivial Account". History and Philosophy of the Life Sciences. 28 (3): 313–336. ISSN 0391-9714. JSTOR 23334136.
 24. Bergandi, Donato; Blandin, Patrick (1998-09-01). "Holism vs. Reductionism: Do Ecosystem Ecology and Landscape Ecology Clarify the Debate?". Acta Biotheoretica (ภาษาอังกฤษ). 46 (3): 185–206. doi:10.1023/A:1001716624350. ISSN 1572-8358.
 25. Keller, David R., 1962- (2019). Ecology and Justice : Citizenship in Biotic Communities. Cham, Switzerland. ISBN 9783030116361. OCLC 1091029069.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 26. Brennan, Andrew; Lo, Yeuk-Sze (2016), Zalta, Edward N. (บ.ก.), "Environmental Ethics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, สืบค้นเมื่อ 2019-05-28
 27. 27.0 27.1 Possingham, Hugh; Odenbaugh, Jay; Griffiths, Paul; Grey, William; Linquist, Stefan; Colyvan, Mark (2009-10-14). "Philosophical Issues in Ecology: Recent Trends and Future Directions". Ecology and Society (ภาษาอังกฤษ). 14 (2). doi:10.5751/ES-03020-140222. ISSN 1708-3087.
 28. 28.0 28.1 Beneath the surface : critical essays in the philosophy of deep ecology. Katz, Eric, 1952-, Light, Andrew, 1966-, Rothenberg, David, 1962-. Cambridge, Mass.: MIT Press. 2000. ISBN 026261149X. OCLC 42061015.{{cite book}}: CS1 maint: others (ลิงก์)
 29. Zimmerman, Michael E.; Center for Environmental Philosophy, The University of North Texas (1987). "Feminism, Deep Ecology, and Environmental Ethics". Environmental Ethics. 9 (1): 21–44. doi:10.5840/enviroethics19879112. ISSN 0163-4275.
 30. 30.0 30.1 30.2 30.3 Haila, Yrjö; Taylor, Peter J. (2001-04-25), "Philosophy of Ecology", eLS (ภาษาอังกฤษ), American Cancer Society, doi:10.1038/npg.els.0003607, ISBN 9780470015902
 31. Grimm, Volker (1994-09-01). "Mathematical models and understanding in ecology". Ecological Modelling. State-of-the-Art in Ecological Modelling proceedings of ISEM's 8th International Conference. 75–76: 641–651. doi:10.1016/0304-3800(94)90056-6. ISSN 0304-3800.
 32. Smith, Anthony Paul (2013). "Philosophy and Ecology". ใน Smith, Anthony Paul (บ.ก.). A Non-Philosophical Theory of Nature. A Non-Philosophical Theory of Nature: Ecologies of Thought. Radical Theologies (ภาษาอังกฤษ). Palgrave Macmillan US. pp. 27–44. doi:10.1057/9781137331977_4. ISBN 9781137331977.
 33. 33.0 33.1 Cooper, Gregory J. (2003). "Theories, Models, and Explanatory Tools". The Science of the Struggle for Existence. The Science of the Struggle for Existence: On the Foundations of Ecology (ภาษาอังกฤษ). pp. 234–275. doi:10.1017/cbo9780511720154.009. ISBN 9780511720154. สืบค้นเมื่อ 2019-06-11.
 34. 34.0 34.1 Weiner, Jacob (1995). "On the Practice of Ecology". The Journal of Ecology. 83 (1): 153–158. doi:10.2307/2261159. JSTOR 2261159.
 35. Hall, Charles A. S. (1988-10-01). "An assessment of several of the historically most influential theoretical models used in ecology and of the data provided in their support". Ecological Modelling. 43 (1): 5–31. doi:10.1016/0304-3800(88)90070-1. ISSN 0304-3800.