ปฏิกิริยารวมตัว

ปฏิกิริยารวมตัว (อังกฤษ: Combination Reaction) หรือปฏิกิริยาการสังเคราะห์ คือปฏิกิริยาเคมีที่ตัวทำปฏิกิริยาสองตัวหรือมากกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีกันโดยการรวมตัวและมีพันธะทางเคมีต่อกัน (chemical bond) แล้วเกิดเป็นสารประกอบตัวใหม่ดังตัวอย่างโซเดียม ทำปฏิกิริยากับคลอรีนแล้วเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกง ดังปฏิกิริยาข้างล่างนี้

2Na (s) + Cl2 (g) → 2NaCl (s)

ดูเพิ่ม

แก้

ปฏิกิริยาเคมีในสารอนินทรีย์มีด้วยกัน 4 ชนิดคือ:

  1. ปฏิกิริยารวมตัว (combination reaction) ,
  2. ปฏิกิริยาแตกตัว (decomposition reaction) ,
  3. ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว (single displacement reaction) ,
  4. ปฏิกิริยาแทนที่คู่ซึ่งกันและกัน (double displacement reaction)