บ้านพะเด๊ะ

หมู่บ้านในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

บ้านพะเด๊ะ เป็นบ้าน หมู่ที่ ๔ ตั้งอยู่ในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติ

แก้

บ้านพะเด๊ะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ของตำบลพระธาตุผาแดง จุดพิกัด M.U.๖๐๙๔๓๖ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ โยผู้ก่อตั้งคนแรกคือ นายพะเด๊ะ และเป็นผู้นำคนแรกของบ้านพะเด๊ะ สมัยก่อนหมู่บ้านพะเด๊ะ ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน หรือหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมานายตะลูทู เป็นผู้นำหมู่บ้านคนที่ ๒ ปกครองหมู่บ้าน ต่อจากนายพะเด๊ะ สำหรับผู้นำหมู่บ้านคนที่ ๓ ได้แก่ นายปรุทู และนายออทู เป็นผู้นำหมู่บ้านคนที่ ๔

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทางราชการได้เข้ามาแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายพะชุ บรรพตอัศวกุล และช่วงนั้นทางการได้มาเปิดทำการสอนหนังสือให้กับชาวบ้าน เพื่อให้เด็กรู้หนังสือ จากนั้นในปี ๒๕๑๐ ได้มีการแต่งตั้ง นายวาที สิงห์ประเสร็ฐกุล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒ มีผลงาน คือ ทำการตัดถนนเข้าหมู่บ้านพะเด๊ะ ขุด[[บ่อน้ำบาดาล]ร่วมกับทางราชการ สร้างโรงเรียน สร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ตาว สำหรับผู้ใหญ้บ้านคนที่ ๓ ไ ด้แก่ นายพะละที เมืองจันทร์หอม ได้ของบประมาณทางราชการทำประปาใช้ในหมู่บ้าน เริ่มมีไฟฟ้าใช้ มีเจ้าหน้าที่ทางการเข้ามาส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๔ คือ นายประยุทธ อ่อนทุวงค์ ได้เพิ่มทอประปาขยายสายเมน ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา เป็นคนที่ ๕ คือ นายไพฑูรย์ รักษ์ตระกูลคีรี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี ๒๕๓๘-๒๕๕๒ มีผลงานคือขยายถนนเข้าหมู่บ้าน โดยได้ความอนุเคราะห์จาก บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บ้านพะเด๊ะ เป็นหมู่บ้านพัฒนาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด อ.พ.ป. เมื่อ ปี ๒๕๔๐ ต่อจากนั้นได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่คน ๖ คือ นายศิริชัย พลอยหาญการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-ปัจจุบัน มีผลงานคือ สร้างถนนที่ทำกินของหมู่จำนวนหลายเส้น ขยายถนนตามซอย ทำรั่วสนามบ้านพะเด๊ะ(งบ SML) สร้างอาคารกองทุนปุ๋ยพร้อมมีปุ๋ยให้กู้ยืม ซ่อมแซ่มอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน(โครงการประชารัฐ งบ ๒๕,๕00 บาท จัดทำระบบน้ำประปาใหม่

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้