บาอัล (Baal; ออกเสียง[baʕal]; ภาษาฮีบรู: בעל) เป็นเทพเจ้าแห่งสายฝนที่มีผู้นับถือในคานาอัน ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อบาอัลชนะยัม เทพเจ้าแห่งท้องทะเลได้แล้วจึงสร้างเมืองของตนที่ภูเขาซาโฟน บาอัลพยายามหลบเลี่ยงมอต เทพเจ้าแห่งความตายตลอดแต่ก็หนีไม่พ้นและถูกเชิญให้ไปพบ อานัต ภรรยาของบาอัลได้พยายามขอให้มอตคืนบาอัลให้นางแต่ไม่สำเร็จ นางจึงชำแหละร่างของมอตและนำไปเผาไฟ ต่อมาทั้งบาอัลและมอตต่างฟื้นคืนชีพอีกครั้ง และเข้าต่อสู้กัน เทพเจ้าส่วนใหญ่เข้าข้างบาอัล ในที่สุดบาอัลจึงชนะได้ครองท้องทุ่งกว้าง บาอัล เป็นชื่อเซมิติกตะวันตกที่หมายถึง เจ้านายหรือลอร์ด แม้ว่าพระบาอัลจะหมายถึงเทพเจ้าต่างๆ มากมาย แต่ในกรณีนี้หมายถึงฮาดัด ชาวคานาอัน และเทพแห่งสายฝน ความอุดมสมบูรณ์ ชีวิต เกษตรกรรม และฟ้าร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอูการิตและอเลปโป เขาได้รับการบูชาในชุมชนตะวันออกกลางโบราณหลายแห่ง ซึ่งถือว่าเขาเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดในท้องถิ่นของตน เจ้าแห่งสายฝนที่ให้ชีวิตซึ่งมีความสำคัญต่อชาวนา บาอัลกลายเป็นชื่อของพระเจ้าเทียมเท็จในคัมถีร์ฮีบรู ปีศาจจำนวนมาก เช่น เบลเซบับ เบลเฟกอร์ และเบริธเชื่อกันว่ามาจากพระบาอัล

บาอัล
เทพแห่งการเจริญพันธุ์, สภาพอากาศ, ฝน, ลม, ฟ้าแลบ, ฤดูกาล, สงคราม, ผู้อุปถัมภ์ของนักเดินเรือ และพ่อค้าทางเรือ, ผู้นำแห่งเรฟาอิม (วิญญาณบรรพบุรุษ)
มุมมองรุ่นหลัง: ราชาของเหล่าเทพ
แผ่นศิลาจารึกของ Baal with Thunderbolt พบที่ซากแห่งอุการิต (Ugarit)
สัญลักษณ์กระทิง, แกะ
เป็นที่นับถือในคะนาอัน
อุการิต
Middle Kingdom of Egypt
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองAnat, Athtart, Arsay, Tallay, Pidray
บิดา-มารดาDagan (usual lore) El (some Ugaritic texts)
พี่น้องAnat
รูปปั้นบาอัลในท่ายกแขนขึ้นอายุราว 1400 - 1200 ก่อนคริสตกาล พบในบริเวณ Ras Shamra (อาณาจักรยูการิต) , Louvre

อ้างอิง

แก้
  • สมฤทธี บัวระมวล. ตำนานแห่งศาสนา ลัทธินิยม และความเชื่อปรัมปรา. กทม. คุ้มคำ. มปป. หน้า 155 - 157

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้