ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เคยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2537

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทประกันภัยและประกันชีวิต
รูปแบบบริษัทมหาชน
ก่อตั้ง9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (68 ปี)
ผู้ก่อตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ที่อยู่1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
บุคลากรหลักสมใจนึก เองตระกูล
(ประธานกรรมการ)
ประสิทธิ์ ดำรงชัย
(รองประธานกรรมการ)
ดร.สมพร สืบถวิลกุล
(กรรมการผู้จัดการใหญ่)
เว็บไซต์www.dhipaya.co.th www.tipinsure.com

ประวัติแก้ไข

 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ภายใต้ชื่อ บริษัท ประกันภัย เอเชียติ๊ก จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นรัชตประกันภัย ในปี 2495)[1] โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยเงินลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยแก่กิจการและสินทรัพย์ของบริษัทหลายแห่งที่จอมพลสฤษดิ์กำกับดูแลอยู่ในขณะนั้น[2]ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนของจอมพลสฤษดิ์ กับส่วนของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้กระทรวงการคลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นร้อละ 55.6 จึงส่งผลให้ทิพยประกันภัย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แปรรูปบริษัทจากการเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัทมหาชน" อย่างสมบูรณ์ โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่[3]

โครงสร้างผู้ถือหุ้นแก้ไข

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2539[4]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีผู้ถือหุ้น 5 ลำดับแรก ดังนี้[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 40,000,000 13.33%
2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 34,072,200 11.36%
3 ธนาคารออมสิน 33,600,000 11.20%
4 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 29,960,200 9.99%
5 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 22,118,200 7.37%

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข