นิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต

นิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต (อังกฤษ: Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; NADP+) หรือไตรฟอสโฟไพริดีนนิวคลีโอไทด์ (อังกฤษ: triphosphopyridine nucleotide; TPN) เป็นโคแฟกเตอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ เช่น การสร้างไขมัน นิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลีอิก ซึ่งต้องใช้ NADPH เป็นตัวให้อิเล็กตรอน NADPH ต่างจาก NADH ตรงที่มีหมู่ฟอสเฟตเพิ่มที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 ของน้ำตาลไรโบสซึ่งจับกับเบสอะดีนีน

นิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต
NADP+ phys.svg
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [53-59-8][CAS]
PubChem 5885
MeSH NADP
ChEBI 44409
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 5674
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล C21H29N7O17P3
มวลโมเลกุล 744.41 g mol−1
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี