นักบุญจอห์น

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

นักบุญจอห์น หรือ นักบุญยอห์น ในศาสนาคริสต์ สามารถหมายถึงนักบุญต่อไปนี้

สำหรับชื่อสถานที่ ดูที่ เซนต์จอห์น