นพดล เฮงเจริญ

นายนพดล เฮงเจริญ (เกิด 20 มีนาคม 2492) อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

  • หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (พ.ศ. 2522-2526)
  • ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2530-2533)
  • รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) (พ.ศ. 2534-2542)
  • เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นักบริหารงานศาลรัฐธรรมนูญ 11) (19 เมษายน 2542 - 14 พฤศจิกายน 2547)
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (5 ตุลาคม 2547 - 19 กันยายน 2549)
  • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (17 พฤษภาคม 2551 - 30 กันยายน 2557)
  • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด (1 ตุลาคม 2557)
  • รองประธานศาลปกครองสูงสุด(18 มกราคม 2560)