ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ผศ.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ (7 มกราคม 2511 -) เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2544 สาขาควอนตัมฟิสิกส์ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขา Nanoscale Theory, Modeling and Simulation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการก่อกำเนิดนาโนเทคโนโลยี ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เป็นบุตรของ นายนอง และนางทวีวรรณ เกิดเจริญ สมรสกับ นางจุฑา เกิดเจริญ มีบุตรธิดา 2 คน

ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

การศึกษาแก้ไข

ผศ.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ หรือ ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ จบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ระดับมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา และได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ส.ว.ท.) ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี และระดับปริญญาโท สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2533 โดยได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงต่างประเทศออสเตรีย หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับทุนจากรัฐบาลออสเตรีย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยอินน์สบรูค ประเทศออสเตรีย และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2538

การทำงานแก้ไข

ปัจจุบัน ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งอื่นๆ
 • ผู้ประสานงาน ชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้านาโนเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2550-2552)
 • เลขานุการคณะทำงาน โครงการวิจัยและพัฒนาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) (พ.ศ. 2548-2549)
 • คณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผล ระบบวิจัย - สกอ. (พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษานาโนเทคโนโลยี - สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548-2549)
 • รองประธาน คณะทำงานด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา - คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษานาโนเทคโนโลยี - สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548-2549)
 • คณะกรรมการ เทคโนโลยีกริดแห่งชาติ - กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน)
 • คณะทำงาน โครงการวิจัยการศึกษาสถานภาพด้านการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - สกอ. (พ.ศ. 2548-2549)
 • เลขานุการคณะทำงาน โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ - สกอ. (พ.ศ. 2547-2549)
 • เลขานุการคณะทำงาน โครงการวิจัยนำร่องการศึกษาสถานภาพด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - สกว. (พ.ศ. 2546-2547)
 • เลขานุการคณะทำงาน ร่างแผนแม่บทนาโนวัสดุแห่งชาติ - สวทช. (พ.ศ. 2546-2547)

งานวิจัยแก้ไข

ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขา Nanoscale Theory, Modeling and Simulation (บางครั้งถูกอ้างถึงในชื่อของ Computational Nanotechnology) ซึ่งสาขาดังกล่าวกำลังจะกลายเป็นสาขาวิจัยเชิงกลยุทธ์ ที่เป็นที่สนใจของหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านนี้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการก่อกำเนิดของนาโนเทคโนโลยี งานวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาระเบียบวิธีเชิงคำนวณ การสร้างโค้ดคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเชิงคำนวณเหล่านี้ กับระบบที่นาโนเทคโนโลยีกำลังให้ความสนใจ งานประยุกต์ดังกล่าวนั้นก็มี จุดนาโนมิติศูนย์ (เช่น บัคกี้บอล) โครงสร้างนาโนหนึ่งมิติ (เช่น ท่อนาโนของคาร์บอน และโพลิเมอร์นำไฟฟ้า) อิเล็กทรอนิกส์เชิงโมเลกุล สสารสภาพควบแน่นแบบอ่อน และโมเดลของโปรตีน ระเบียบวิธีเชิงคำนวณอย่างหนึ่งที่ ดร. ธีรเกียรติ์ ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นเรียกว่า ระเบียบวิธีผสมกลศาสตร์ ควอนตัม/กลศาสตร์โมเลกุล หรือ QM/MM ทั้งนี้ได้พัฒนาเทคนิคนี้ ให้สามารถนำมาใช้กับระบบของสสารสภาพควบแน่นแบบอ่อน อย่างเช่นของเหลว และสารละลายได้เป็นครั้งแรก ซึ่งกลายมาเป็นต้นแบบของการใช้งานโดยกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ในเวลาต่อมา เทคนิคนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า มีความแม่นยำสูง และได้รับการตอบรับให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เทียบเคียงได้ กับการทดลองโดยใช้รังสีเอ็กซ์และนิวตรอน ที่มีราคาแพงกว่ากันมาก ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ ยังคงพัฒนาเทคนิคนี้ต่อมา ร่วมกับศาสตราจารย์เคอิจิ โมโรคูมา ทำให้ระเบียบวิธีนี้มีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐานมากขึ้นภายใต้ชื่อ ONIOM-XSOL เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้กับระบบที่ยุ่งยากกว่าเดิม และเป็นที่สนใจในทางชีววิทยา

ผลจากความสำเร็จในงานวิจัยที่ทำนั้นทำให้ ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยการสนับสนุนจากสภาวิจัยเยอรมัน ให้ไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2543 ในหัวข้อ "การพัฒนาระเบียบวิธี QM/MM เพื่อใช้ศึกษาระบบที่จัดเรียงตัวเองได้ (Self-Organized and Self-Assembly Nanostructures)" โดยขณะนี้เยอรมันและประเทศยุโรปอื่น ๆ กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างสูง กับนาโนเทคโนโลยีของระบบที่จัดตัวเองได้นี้ หลังจากกลับมาจากประเทศเยอรมันแล้ว ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น Cherry L. Emerson Visiting Fellow 2000 / 2001 ณ Emory University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ไปปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 เดือน ในหัวข้อการพัฒนาระเบียบวิธี OMIOM-XSOL เพื่อศึกษาระบบสสารควบแน่นแบบอ่อน และงานประยุกต์ไปสู่โปรตีน และได้รับเชิญให้เป็นนักวิทยาศาสตร์เยี่ยมเยียน ณ University of Leipzig ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อศึกษาความร่วมมือในการวิจัยเรื่องท่อนาโนของคาร์บอน

ผลงานสิทธิบัตรแก้ไข

 • สิรพัฒน์ ประโทนเทพ, รุ่งโรจน์ เมาลานนท์, ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, ไพศาล ดวงจักร ณ อยุธยา, คำขอจดสิทธิบัตรเลขที่ 0801004238 เรื่อง “วิธีการตรวจจับกลิ่น และเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่ใช้วิธีดังกล่าว”
 • ชัชวาลย์ วงศ์ชูสุข, Mario Lutz, อดิสร เตือนตรานนท์, ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, คำขอสิทธิบัตรเลขที่ 0901001349 เรื่อง “เครื่องตรวจวัดกลิ่นตัวของมนุษย์เพื่อการระบุบุคคล”
 • สิรพัฒน์ ประโทนเทพ, สุรีย์พร ดวงจักร ณ อยุธยา, สุมนา กลัดสมบูรณ์, ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, รุ่งโรจน์ เมาลานนท์, รัชฎา บุญเต็ม, วรวรรณ พันธุมนาวิน, คำขอสิทธิบัตรเลขที่ 0901002613 เรื่อง “กระบวนการเตรียมฟิล์มบางสารอินทรีย์ ด้วยการอบไอระเหยเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้สำหรับเป็นก๊าซเซ็นเซอร์เชิงแสง”
 • ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, คำขอสิทธิบัตร 1001001840 เรื่อง “เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว”
 • ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, คำขอสิทธิบัตร 1101002202 เรื่อง “ชุดหัววัดไอระเหยสารประกอบ แอมโมเนียและเอมีน ประเภทวัสดุผสมนาโน และอุปกรณ์ตรวจวัด ไอระเหยแบบมือถือ (Ammonia and Amine Sensor Array Based on Nanocomposite Materials and Hand-Held Device)”
 • ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, สุมนา กลัดสมบูรณ์, คำขอสิทธิบัตร 1201002073 เรื่อง “เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้การตรวจจับเชิงแสง และเชิงไฟฟ้าเคมี แบบกระเป๋าหิ้ว โดยอาศัยไดโอดเปล่งแสง”
 • ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, นัษฐพงษ์ ทองรอด, ทรงพัน โลกาวี, ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์, อดิสร เตือนตรานนท์ คำขอสิทธิบัตรเรื่อง “ถุงมือรับส่งข้อมูล โดยใช้เซ็นเซอร์กระดาษ และเครือข่ายไร้สายซิกบี” (กำลังยื่นจด)

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI, SCOPUS)แก้ไข

 1. S. Hannongbua*, T. Kerdcharoen and B. M. Rode, "Zinc(II) in Liquid Ammonia: Intermolecular Potential Including Three-Body Terms and Monte Carlo Simulation", Journal of Chemical Physics 96 (1992) 6945-6949.
 2. T. Kerdcharoen, K. R. Liedl* and B. M. Rode, "Bidirectional Molecular Dynamics: Interpretation in Terms of a Modern Formulation of Classical Mechanics", Journal of Computational Chemistry 17 (1996) 1564.
 3. T. Kerdcharoen, K. R. Liedl and B. M. Rode*, "A QM/MM Simulation Method Applied to the Solution of Li+ in Liquid Ammonia", Chemical Physics 211 (1996) 313.
 4. T. Aree, T. Kerdcharoen* and S. Hannongbua, "Charge Transfer, Polarizability and Stability of Li-C60 complexes", Chemical Physics Letters, 285 (1998) 221.
 5. T. Kerdcharoen* and S. Hannongbua, "Ab Initio Study of Ion-Ammonia Complexes: Geometry and Many-Body Interactions", Chemical Physics Letters, 310 (1999) 333.
 6. T. Kerdcharoen* and B. M. Rode, "What is the Solvation Number for Na+ in Ammonia ? A QM/MM Molecular Dynamics Study", Journal of Physical Chemistry A 104 (2000) 7073.
 7. M. Kiselev, T. Kerdcharoen, S. Hannongbua* and K. Heinzinger, "Structural Properties of Sub- and Supercritical Ammonia as Studied by Molecular Dynamics Simulations", Chemical Physics Letters 327 (2000) 425.
 8. M. Kiselev, S. Noskov*, Y. Puhovski, T. Kerdcharoen and Supot Hannongbua, "The Study of Hydrophobic Hydration in Supercritical Water-Methanol Mixtures", Journal of Molecular Graphics and Modeling, 19 (2001) 412.
 9. S. Krishtal, M. Kiselev, Y.Puhovski, T. Kerdcharoen, S.Hannongbua and K.Heinzinger*, "The Study of Hydrogen Bonds Network in Sub- and Supercritical Water by Molecular Dynamics Simulation", Zeitschrift fuer Naturforschung 56a (2001) 579.
 10. T. Belling, T. Grauschopf, S. Kr?ger, F. N?rtemann, M. Staufer, M. Mayer, V. A. Nasluzov, U. Birkenheuer, A. Hu, A. V. Matveev, A. M. Shor, M. S. K. Fuchs-Rohr, K. M. Neyman, D. I. Ganyushin, T. Kerdcharoen, A. Woiterski, and N. Roesch, ParaGauss 2.2 Density Functional Software and User’s Manual, Technische Universitaet Muenchen (2001).
 11. T. Kerdcharoen* and K. Morokuma, "ONIOM-XS: An Extension of ONIOM Method for Molecular Simulation in Condensed Phase", Chemical Physics Letters 355 (2002) 257.
 12. T. Kerdcharoen, U. Birkenheuer, S. Krueger, A. Woitersky and N. Roesch*, "Implementation of a QM/MM Approach in the Parallel Density Functional Program ParaGauss and Applications to Copper Thiolate Clusters", Theoretical Chemistry Accounts 109 (2003) 285.
 13. T. Kerdcharoen* and K. Morokuma, "Combined QM/MM Simulation of Ca2+/Ammonia Solution based on ONIOM-XS Method: Octahedral Coordination and Implication to Biology", Journal of Chemical Physics 118 (2003) 8856.
 14. S. Krongsuk, T. Kerdcharoen and S. Hannongbua*, "How Many Water Molecules in the Hydration Shell of 18-crown-6? Monte Carlo Simulations Based on Ab Initio Derived Potential Energy Surface", Journal of Physical Chemistry B 107 (2003) 4175.
 15. M. Kiselev, D. Ivlev, Y. Puhovski and T. Kerdcharoen*, "Preferential Solvation and Elasticity of the Hydrogen Bonds Network in Tertiary Butyl Alcohol-Water Mixture", Chemical Physics Letters, 379 (2003) 581.
 16. A. Udomvech, T. Kerdcharoen*, V. Parasuk, Y. Tantirungrotechai and T. Osotchan, "Electronic Structure of the Finite-Sized Single Walled Carbon Nanotube", International Journal of Nanoscience 2 (2003) 141.
 17. C. Angsuthanasombat*, P. Uawithya, S. Leetachewa, W. Pornwiroon, P. Ounjai, T. Kerdcharoen, G. Katzenmeier and S. Panyim, "Bacillus thuringiensis Cry4A and Cry4B Mosquito-Larvicidal Proteins: Homology-Based 3D Model and Implications for Toxin Activity", Journal of Biochemistry and Molecular Biology 37 (2004) 304.
 18. A. Udomvech, T. Kerdcharoen* and T. Osotchan, "A DFT Study of Li+ Adsorbed on Carbon Nanotube: Variation of Tubule Diameter and Length", Chemical Physics Letters 406 (2005) 161.
 19. P. Wutticharoenmongkol, P. Supaphol*, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen and T. Osotchan, “Electrospinning of Polystyrene/Poly(2-Methoxy-5-(2’-Ethylhexyloxy)-1,4-Phenylene Vinylene) Blends”, Journal of Polymer Science B 43 (2005) 1881.
 20. Y. Kanintronkul, T. Srikhirin*, C. Angsuthanasombat and T. Kerdcharoen*, "Insertion behavior of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba insecticidal protein into lipid monolayers", Archive of Biochemistry and Biophysics 442 (2005) 180.
 21. S. Suramitr, T. Kerdcharoen, T. Srikhirin and Supa Hannongbua*, "Quantum Chemical Calculations on Electronic Structures and Electronic Properties of Conductive Polymers.: The Alkoxy Derivatives of Poly(para-phenylenevinylene)", Synthetic Metals 155 (2005) 27.
 22. Y. Kanintronkul, T. Srikhirin, C. Angsuthanasombat and T. Kerdcharoen, “Adsorption of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin at lipid membrane-water interface: model studies towards nanodevice implications”, FEBS Journal 272 (2005) 377.
 23. S. Krongsuk, T. Kerdcharoen and S. Hannongbua*, "Monte Carlo Simulation of Potassium Ion Embeded 18-crown-6 in Water: Effect of the Cation to the Hydration Structure", submitted to Journal of Molecular Graphics and Modeling 25 (2006) 55.
 24. S. Krongsuk, T. Kerdcharoen, M. Kiselev and S. Hannongbua*, "Solvation Structures of the 18-Crown-6 in Carbon Tetrachloride as Studied by Monte Carlo Simulation Based on Ab Initio Potential Models", Chemical Physics 324 (2006) 447.
 25. R. Traiphol*, P. Sanguansat, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen, T. Osotchan, "Spectroscopic Study of Solvent-induced Photophysical Change in Collapsed Coils of Isolated Chains of Conjugated Polymers", Macromolecules 39 (2006) 1165.
 26. A. Tongraar*, T. Kerdcharoen and S. Hannongbua, "Simulations of liquid ammonia based on combined quantum mechanical/molecular mechanical (QM/MM) approach", Journal of Physical Chemistry A 110 (2006) 4924.
 27. P. Aramwit*, T. Kerdcharoen and H. Qi, “In Vitro Plasma Compatibility Study of a Nano Suspension Formulation”, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology 60 (2006) 211.
 28. R. Traiphol*, T. Srikirin, T. Kerdcharoen, T. Osotchan, N. Scharnagl, R. Willumeit, "Chain Organization and Photophysics of Conjugated Polymer in Poor Solvents: Aggregates, Agglomerates and Collapsed Coils Polymer", Polymers 48 (2007) 813.
 29. R. Traiphol*, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen, T. Osotchan and T. Maturos, “Influences of Local Polymer-Solvent pi-pi Interaction on Dynamics of Phenyl Ring Rotation and Its Role on Photophysics of Conjugated Polymer”, European Polymer Journal 43 (2007) 478.
 30. C. Wongchoosuk, S. Krongsuk and T. Kerdcharoen, “Theoretical Investigations on the Tip-Functionalized Carbon Nanotubes Interacting with Water”, International Journal of Nanoparticles 1 (2008) 136.
 31. S. Uttiya , T. Kerdcharoen, S. Vatanayon and S. Pratontep, “EFFECT OF STRUCTURAL TRANSFORMATION TO THE GAS SENSING PROPERTIES OF PHTHALOCYANINE THIN FILMS”, Journal of the Korean Physical Society 52 (2008) 1575.
 32. A. Udomvech, T. Kerdcharoen, “Theoretical Investigation of Lithium Atoms Insertion into the Ultra-Small Diameter Carbon Nanotubes”, Journal of the Korean Physical Society 52 (2008) 1350 .
 33. S. Krongsuk, T. Kerdcharoen*, A. Borodin and M. Kiselev, “Computer Simulation Study of Porphyrazine Monolayer at the Water-Gas Interface: Structure and Molecular Orientation”, Journal of the Korean Physical Society (2008) 52 (2008) 1657.
 34. A. Udomvech, J. Sonpong, O. Waipan and T. Kerdcharoen, “Electronic Structure of Straight and T-Shape Singled-Wall Carbon Nanotube Junctions: A Molecular Quantum Mechanics Study”, Advanced Materials Research 55-57 (2008) 565.
 35. O. Chamlek, S. Pratontep, T. Kerdcharoen and T. Osotchan, “Spectroscopy Studies of Iron Phthalocyanine Thin Films”, Advanced Materials Research 55-57 (2008) 301.
 36. Niwat Srisawasdi, Teerakiat Kerdcharoen and Jerry Suits, “Turning Scientific Laboratory Research into Innovative Instructional Material for Science Education: Case Studies from Practical Experience”, International Journal of Learning 15 (2008) 201.
 37. C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The geometrical and electronic structures of open-end fully functionalized single-walled carbon nanotubes”, Current Applied Physics 9 (2009) 352.
 38. Rakchart Traiphol, Nipaphat Charoenthai, Parinda Manorat, Thanutpon Pattanatornchai, Toemsak Srikhirin, Teerakiat Kerdcharoen, Tanakorn Osotchanb, “Photophysical change of poly(9,9-di(2-ethylhexyl)fluorene) and its copolymer with anthracene in solvent–non-solvent: Roles of interchain interactions on the formation of non-emissive and emissive aggregates”, Synthetic Metals 12 (2009) 1224.
 39. Chatchawal Wongchoosuk, Supab Choopun, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Au-doped Zinc Oxide Nanostructure Sensors for Detection and Discrimination of Volatile Organic Compounds”, Materials Research Innovation 13 (2009) 185.
 40. 40. Chatchawal Wongchoosuk, Mario Lutz and Teerakiat Kerdcharoen, “Detection and Classification of Human Body Odor Using an Electronic Nose”, Sensors 9 (2009) 7234.
 41. Niyom Hongsith, Ekasiddh Wongrat, Teerakiat Kerdcharoen, Supab Choopun, “Sensor response formula for sensor based on ZnO nanostructures”, Sensors and Actuators B 144 (2010) 67-72.
 42. Aurapan Sansukcharearnpona, Supason Wanichwecharungruang, Natchanun Leepipatpaiboonb, Teerakiat Kerdcharoen, Sunatda Arayachukeat, “High loading fragrance encapsulation based on a polymer-blend: Preparation and release behavior”, International Journal of Pharmaceutics 391 (2010) 267-273.
 43. Chatchawal Wongchoosuk, Anurat Wisitsoraat, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys”, Sensors and Actuators B 147 (2010) 392.
 44. Rakchart Traiphol, Ruttayapon Potai, Nipaphat Charoenthai, Toemsak Srikhirin, Teerakiat Kerdcharoen, Tanakorn Osotchan, “E ffects of chain conformation and chain length on degree of aggregation in assembled particles of conjugated polymer in solvents-nonsolvent: A spectroscopic study”, J ournal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 48 (2010) 894-904.
 45. S. Tuntikulwattana, A. Mitrevej, T. Kerdcharoen, D. B. Williams and N. Sinchaipanid, “Development and Optimization of Micro/Nanoporous Osmotic Pump Tablets, AAPS Pharmaceutical Science and Technology 11 (2010) 924-935.
 46. Chatchawal Wongchoosuk, Anurat Wisitsoraat, Ditsayut Phokharatkul, Adisorn Tuantranont and Teerakiat Kerdcharoen, “Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing”, Sensors 10 (2010) 7705 .
 47. Chakkrapan Nerungsi, Piangkhwan Wanitchang, Somboon Sahasithiwat, Karoon Sadorn, Teerakiat Kerdcharoen and Tienthong Thongpanchang, “Organic electroluminescence devices based on anthracene sulfide derivatives”, Tetrahedron Letters 51 (2010) 6392.
 48. R. Traiphol, T. Pattanatornchai, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen and T. Osotchan, “Effects of steric anthracene moieties and keto defects on photophysics and color stability of poly(9,9-di(2-ethylhexyl)fluorene-stat-anthracene) in different local environments”, Macromolecular Research 18 (2010) 1182.
 49. C. Vergnat, S. Uttiya, S. Pratontep, T. Kerdcharoen, J.-F. Legrand and M. Brinkman, “Oriented growth of zinc(II) phthalocyanines on polycarbonate alignment substrates: Effect of substrate temperature on in-plane orientation”, Synthetic Metals 161 (2011) 251.
 50. P. Intharathep, T. Rungrotmongkol, P. Decha, N. Nunthaboot, N. Kaiyawet, T. Kerdcharoen, P. Sompornpisut and S. Hannongbua, “Evaluating how rimantadines control the proton gating of the Influenza A M2-proton port via allosteric binding outside of the M2-channel: MD simulations”, Journal of Enzyme Inhibitor and Medicinal Chemistry 26 (2011) 162.
 51. S. Krongsuk and T. Kerdcharoen, “Effects of Surface Concentration on the Porphine Monolayers: Molecular Simulations at the Nanoscale Water-Gas Interface”, Applied Surface Science 257 (2011) 6270.
 52. Panida Lorwongtragool, Anurat Wisitsoraat and Teerakiat Kerdcharoen, “An Electronic Nose for Amine Detection Based on Polymer/SWNT-COOH Nanocomposite”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11 (2011) 10454-10459.
 53. Sumana Kladsomboon, Sirapat Pratontep, Theeraporn Puntheeranurak, Teerakiat Kerdcharoen. “An Artificial Nose Based on M-Porphyrin (M = Mg, Zn) Thin Film and Optical Spectroscopy”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11 (2011) 10589-10594.
 54. S. Wanprakhon, A. Tongraar, T. Kerdcharoen, “Hydration structure and dynamics of K + and Ca 2+ in aqueous solution: Comparison of conventional QM/MM and ONIOM-XS MD simulations”, Chemical Physics Letters 517 (2011) 171.
 55. T. Piromjitpong, P. Lorwongtragool, P. Piromjitpong, T. Kerdcharoen, “The Development in an Effective of Ammonia-Odor Sensor Based on PSE-Polymer/SWNT Nanocomposite”, Advanced Materials Research 506 (2012) 579-582.
 56. C. Wongchoosuk, P. Jangtawee, S. Lokavee, S. Udomrat, P. Sudkeaw and T. Kerdcharoen, “Novel Flexible NH3 Gas Sensor Prepared By Ink-Jet Printing Technique”, Advanced Materials Research, 506 (2012) 39-42.
 57. Sumana Kladsomboon, Mario Lutz, Tawee Pogfay, Theeraporn Puntheeranurak, Teerakiat Kerdcharoen, “Hybrid Optical-Electrochemical Electronic Nose System based on Zn-porphyrin and Multi-walled Carbon Nanotube Composite”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 12 (2012) 5240-5244.
 58. Johannes Ph. Mensing, Teerakiat Kerdcharoen, Adisorn Tuantranont, Chakrit Sriprachuabwong, Anurat Wisitsorrat, Ditsayut Phokharatkul and Tanom Lomas, “Facile Preparation of Graphene/Metal Phthalocyanine Hybrid Material by Electrolytic Exfoliation”, Journal of Materials Chemistry (2012) accepted.
 59. Sumana Kladsomboon and Teerakiat Kerdcharoen, “A Method for Detection of Alcohol Vapors Based on Optical Sensing of MgTPP Thin Film by Optical Spectrometer and Principal Component Analysis”, Analytica Chimica Acta (2012) in revision.
 60. Johannes Ph. Mensing, Anurat Wisitsoraat, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Inkjet-printed sol-gel films containing metal phthalocyanines/porphyrins for opto-electronic nose applications”, Sensors and Actuators B (2012) in revision.
 61. Anurak Udomvech, Md. Shafiquzzaman, Teerakiat Kerdcharoen, “In Search of Molecular Scale Diodes: Theoretical Study of Linearly Fused Straight Single-Walled Carbon Nanotube Junctions Based on the Pentagon/Heptagon Pair Defects”, Journal of Nanomaterials, submitted.
 62. Thara Seesaard, Panida Lorwongtragool, Teerakiat Kerdcharoen, “Development of Fabric-Based Chemical Gas Sensors toward the Use as Wearable Electronic Nose”, Sensors, submitted.
 63. Sumana Kladsomboon, Sirapat Pratontep, Teerakiat Kerdcharoen, “The Mixed Layer of Metallo-porphyrin and Metallo-phthalocyanine Thin Films as Optically-active Sensing Materials for an Electronic Nose”, Molecules, submitted.
 64. Nattapong Tongrod, Shongpun Lokavee, Natthapol Watthanawisuth, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Design and Development of Data Glove Based on Printed Polymeric Sensors and Zigbee Networks for Human Computer Interface”, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, submitted.
 65. Sukhontip Thaomola, Anan Tongraar and Teerakiat Kerdcharoen, “Structure and dynamics of hydrogen bonds in liquid water: A comparative study of conventional QM/MM and ONIOM-XS MD simulations”, Journal of Molecular Liquids, accepted.

ผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติแก้ไข

 1. Thara Seesaard, Panida Lorwongtragool, Teerakiat Kerdcharoen, “Wearable Electronic Nose Based on Embroidered Amine Sensors on the Fabric Substrates”, ECTI-CON2012 - 9th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 16-18 May 2012, Hua Hin, Thailand. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 2. Treenet Thepudom, Sumana Kladsomboon, Tawee Pogfay, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Portable Optical-Based Electronic Nose Using Dual-Sensors Array Applied for Volatile Discrimination”, ECTI-CON2012 - 9th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 16-18 May 2012, Hua Hin, Thailand. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 3. Chatchawal Wongchoosuk, Chayanin Khunarak, Mario Lutz, Teerakiat Kerdcharoen, “WiFi Electronic Nose for Indoor Air Monitoring”, ECTI-CON2012 - 9th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 16-18 May 2012, Hua Hin, Thailand. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 4. Panida Lorwongtragool, Enrico Sowade, Teerakiat Kerdcharoen, Reinhard R. Baumann, “All Inkjet-Printed Chemical Gas Sensors Based on CNT/Polymer Nanocomposites: Comparison between Double Printed Layers and Blended Single Layer”, ECTI-CON2012 - 9th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 16-18 May 2012, Hua Hin, Thailand. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 5. P. Lorwongtragool, T. Seesaard, C. Tongta, T. Kerdcharoen, “Portable e-nose based on polymer/CNT sensor array for protein-based detection”, IEEE-NEMS 2012 - 7th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, 5-8 March 2012, Kyoto, Japan. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 6. P. Lorwongtragool, E. Sowade, T. N. Dinh, O. Kanoun, T. Kerdcharoen, R. R. Baumann, “Inkjet printing of chemiresistive sensors based on polymer and carbon nanotube networks”, IEEE-SSD 2012 - International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices, 20-23 March 2012, Chemnitz, Germany. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 7. A. Eambaipreuk, S. Kladsomboon, T. Kerdcharoen, “Breath monitoring based on the optical electronic nose system”, BMEiCON 2011 - The 4th Biomedical Engineering International Conference, 29-31 January 2012, Chiang Mai, Thailand. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 8. W. Donkrajang, N. Watthanawisuth, J. P. Mensing and T. Kerdcharoen, “A Wireless Networked Smart-Shoe System for Monitoring Human Locomotion”, BMEiCON 2011 - The 4th Biomedical Engineering International Conference, 29-31 January 2012, Chiang Mai, Thailand. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 9. Johannes Ph. Mensing, Anurat Wisitsoraat, Teerakiat Kerdcharoen, Adisorn Tuantranont, “Phthalocyanine/graphene hybrid-materials for gas sensing in bio-medical applications”, BMEiCON 2011 - The 4th Biomedical Engineering International Conference, 29-31 January 2012, Chiang Mai, Thailand. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 10. S. Lokavee, N. Watthanawisuth, J. P. Mensing, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Sensor Pillow System: Monitoring Cardio-Respiratory and Posture Movements During Sleep”, BMEiCON 2011 - The 4th Biomedical Engineering International Conference, 29-31 January 2012, Chiang Mai, Thailand. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 11. Thara Seesaard, Teerakiat Kerdcharoen, “DESIGN AND FABRICATION OF WEARABLE AMINE SENSORS EMBROIDERED INTO THE FABRIC SUBSTRATES BASED ON PSE POLYMER/SWNT-COOH NANOCOMPOSITE”, PACCON2012 – Pure and Applied Chemistry International Conference, 11-13 January 2012, Chiang Mai, Thailand.
 12. Wathang Donkrajang, Shongpun Lokavee, Nattapong Tongrod, Teerakiat Kerdcharoen, “THE DEVELOPMENT OF LOW-COST PRESSURE SENSOR BASED ON INK JET PRINTING OF CONDUCTIVE POLYMER ON FLEXIBLE SUBSTRATES”, PACCON2012 – Pure and Applied Chemistry International Conference, 11-13 January 2012, Chiang Mai, Thailand.
 13. S. Lokavee, Natthapol Watthanawisuth, J. P. Mensing, Teerakiat Kerdcharoen, “PRINTED POLYMER SENSORS AND APPLICATIONS IN HEALTHCARE MONITORING”, PACCON2012 – Pure and Applied Chemistry International Conference, 11-13 January 2012, Chiang Mai, Thailand.
 14. Teerakiat Kerdcharoen, “ELECTRONIC NOSE AND APPLICATIONS IN BIO-BASED SENSING”, PACCON2012 – Pure and Applied Chemistry International Conference, 11-13 January 2012, Chiang Mai, Thailand.
 15. C. Wongchoosuk, P. Jangtawee, S. Lokavee, S. Kladsomboon, S. Udomrat, P. Sudkeaw, T. Kerdcharoen, “NOVEL FLEXIBLE NH3 GAS SENSOR PREPARED BY INK-JET PRINTING TECHNIQUE”, CMICBA 2011 – Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, 9-10 August 2011, Chiang Mai, Thailand.
 16. T. Piromjitpong, P. Lorwongtragool, P. Piromjitpong, T. Kerdcharoen, “DEVELOPMENT OF AMMONIA-ODOR SENSOR BASED ON PSE-POLYMER/SWNT NANOCOMPOSITE”, CMICBA 2011 – Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, 9-10 August 2011, Chiang Mai, Thailand.
 17. C. Khunarak, M. Lutz, P. Lorwongtragool, C. Wongchoosuk, S. Kladsomboon, T. Seesaard, T. Kerdcharoen, “INDOOR AIR QUALITY MONITORING USING NETWORKED ELECTRONIC-NOSE FOR BETTER QUALITY OF LIFE”, CMICBA 2011 – Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, 9-10 August 2011, Chiang Mai, Thailand.
 18. Johannes Ph. Mensing, Teerakiat Kerdcharoen, Adisorn Tuantranont, “PHTHALOCYANINE/GRAPHENE HYBRID NANO-MATERIALS FOR GAS SENSING APPLICATIONS”, CMICBA 2011 – Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, 9-10 August 2011, Chiang Mai, Thailand.
 19. Weerayut Srichaisiriwech, Anurat Wisitsoraat, Ditsayut Phokharatkul, Adisorn Tuantranont and Teerakiat Kerdcharoen, “Electrochemical Detection of Ethanol from NiFe Alloyed Thin Film Electrode Prepared by Co-sputtering”, CMICBA 2011 – Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, 9-10 August 2011, Chiang Mai, Thailand.
 20. Chatchawal Wongchoosuk, Taweesak Youngrod, Hirihattaya Phetmung, Mario Lutz, Theeraporn Puntheeranurak, Teerakiat Kerdcharoen, “Identification of People from Armpit Odor Region using Networked Electronic Nose”, IEEE DSR2011 – Defense Science and Research Conference, 3-5 August 2011, Suntec Convention & Exhibition Center, Singapore. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 21. Nattapong Tongrod, Shongpun Lokavee, Teerakiat Kerdcharoen, Natthapol Watthanawisuth, Adisorn Tuantranont, “Gestural System Based on Multi-functional Sensors and ZigBee Networks for Squad Communication”, IEEE DSR2011 – Defense Science and Research Conference, 3-5 August 2011, Suntec Convention & Exhibition Center, Singapore. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 22. Natthapol Watthanawisuth, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Design for the Next Generation of Wireless Sensor Networks in Battlefield Based on ZigBee”, IEEE DSR2011 – Defense Science and Research Conference, 3-5 August 2011, Suntec Convention & Exhibition Center, Singapore. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 23. Sumana Kladsomboon, Mario Lutz, Tawee Pongfay, Teerakiat Kerdcharoen, “An Optical Artificial Nose System for Odor Classifications Based on LED Arrays”, ECTI-CON2011 - 8th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 17-19 May 2011, Khon Kaen, THAILAND. (Indexed in SCOPUS and IEEE Explore Database)
 24. Chatchawal Wongchoosuk, Anurat Wisitsoraat, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Nanostructured Gas Sensors by Electron Beam Evaporation”, ECTI-CON2011 - 8th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 17-19 May 2011, Khon Kaen, THAILAND. (Indexed in SCOPUS and IEEE Explore Database)
 25. Panida Lorwongtragool, Chatchawal Wongchoosuk, Teerakiat Kerdcharoen, “Portable Electronic Nose for Beverage Quality Assessment”, ECTI-CON2011 - 8th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 17-19 May 2011, Khon Kaen, THAILAND. (Indexed in SCOPUS and IEEE Explore Database)
 26. Nattapong Tongrod, Teerakiat Kerdcharoen, Natthapol Watthanawisuth and Adisorn Tuantranont, “A Low-Cost Data-Glove for Human Computer Interaction Based on Ink-Jet Printed Sensors and ZigBee Networks”, ISWC 2010 - International Symposium on Wearable Computers, 10-13 October 2010, Seoul, KOREA. (Indexed in SCOPUS, IEEE Explore Database)
 27. T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk, “DEVELOPMENT OF PORTABLE ELECTRONIC NOSE AND APPLICATIONS FOR MONITORING ARMPIT ODOR”, BMEiCON 2010 - The 3rd Biomedical Engineering International Conference, 27-28 August 2010, Kyoto, JAPAN.
 28. Wathang Donkrajang, Sriprajak Krongsuk and Teerakiat Kerdcharoen, “A study of porphine and metal-porphine at the gas/water interface based on molecular dynamics simulations”, 1st International Conference on Computation for Science andTechnology, 4-6 August 2010, Chiang Mai, THAILAND.
 29. Shongpun Lokaveea, Anurak Udomvech and Teerakiat Kerdcharoen, “The Geometry and Electronic Structures of Sidewall Functionalized Carbon Nanotubes: A Theoretical Study on the Effects of Carboxylic Groups”, 1st International Conference on Computation for Science andTechnology, 4-6 August 2010, Chiang Mai, THAILAND
 30. Nattapong Tongrod, Adisorn Tuantranont and Teerakiat Kerdcharoen, “Design and Development of Data-Glove Based on Printed Polymeric Sensors and Zigbee Networks for Human Computer Interface”, 4th International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology, 21-23 July 2010, Shanghai, CHINA
 31. P. Lorwongtragool, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, “Portable artificial nose system for assessing air quality in swine buildings”, ECTI-CON2010 - 7th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 19-21 May 2010, Chiang Mai, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 32. Johannes Ph. Mensing, Tanom Lomas, Teerakiat Kerdcharoen, Adisorn Tuantranont, “Inkjet-printed Optical Gas Sensor based on Metallo-phthalocyanine Layers”, ECTI-CON2010 - 7th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 19-21 May 2010, Chiang Mai, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 33. Sumana Kladsomboon, Sirapat Pratontep, Teerakiat Kerdcharoen, “Optical Electronic Nose Based on Porphyrin and Phthalocyanine thin films”, ECTI-CON2010 - 7th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 19-21 May 2010, Chiang Mai, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 34. N. Watthanawisuth, N. Tongrod, T. Kerdcharoen, A.Tuantranont, “Real-time monitoring of GPS-tracking tractor based on ZigBee multi-hop mesh network”, ECTI-CON2010 - 7th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 19-21 May 2010, Chiang Mai, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 35. Weerayut Srichaisiriwech, Anurat Wisitsoaat, Ditsayut Phokharatkul, Chanpen Karuwan, Adisorn Tuantranont and Teerakiat Kerdcharoen, “Electronic Tongue Based on Modified Carbon Nanotube Electrochemical Sensor Array”, ECTI-CON2010 - 7th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 19-21 May 2010, Chiang Mai, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 36. Shongpun Lokavee, Anurak Udomvech, and Teerakiat Kerdcharoen, “The Geometry and Electronic Structures of Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes by Carboxyl Groups on Perfects and Defect Tubes”, 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE2010), 23-26 March 2010, Mae Fah Luang University, THAILAND.
 37. Teerakiat Kerdcharoen, “Electronic Nose for Agriculture”, Invited Speaker, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010), 21-23 January 2010, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, THAILAND
 38. Patcharin Promsuk, Sirapat Pratontep, Teerakiat Kerdcharoen, “Development of Zinc tetra-tert-butyl-phthalocyanine (ZnTTBPc) blend in Natural Rubber as UV sensor”, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010), 21-23 January 2010, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, THAILAND.
 39. Weerayut Srichaisiriwech, Teerakiat Kerdcharoen, Anurat Wisitsoaat, Ditsayut Phokharatkul, Chanpen Karuwan and Adisorn Tuantranont, “Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010), 21-23 January 2010, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, THAILAND.
 40. Panida Lorwongtragool, Anurat Wisitsoraat and Teerakiat Kerdcharoen, “An Electronic Nose for Amine Detection Based on Polymer/SWNT-COOH Nanocomposites”, IEEE International Nanoelectronics Conference (IEEE-INEC 2010), 4-7 January 2010, City University of Hong Kong, Hong Kong, CHINA. (Indexed in IEEE Explore Database)
 41. Sumana Kladsomboon, Theeraporn Puntheeranurak, Sirapat Pratontep and Teerakiat Kerdcharoen, “An Artificial Nose Based on M-Porphyrin (M = Mg, Zn) Thin Film and Optical Spectroscopy”, IEEE International Nanoelectronics Conference (IEEE-INEC 2010), 4-7 January 2010, City University of Hong Kong, Hong Kong, CHINA. (Indexed in IEEE Explore Database).
 42. Chavis Srichan, Thitirat Saikrajang, Thitiporn Suwanpreecha, Pornpimol Sritongkham, Teerakiat Kerdcharoen, Adisorn Tuantranont, “Low Cost Disposable Inkjet-Printed Saliva Glucose Sensor with Micromolar sensitivity based on PEDOT/PSS chemoresistance”, ICFPE2009- International Conference on Flexible and Printed Electronics, 11-13 November 2009, KAL Hotel, Jeju Island, KOREA.
 43. Nattapong Tongrod, Thitirat Saikrajang, Natthapol Watthanawisuth, Adisorn Tuantranont, and Teerakiat Kerdcharoen, “A Data-Glove Based on Printed Polymeric Sensor and ZigBee Networks for Real Time Hand Tracking”, ICFPE2009- International Conference on Flexible and Printed Electronics, 11-13 November 2009, KAL Hotel, Jeju Island, KOREA.
 44. Thitirat Saikrajang, Nattapong Tongrod, Chavis Srichan, Adisorn Tuantranont and Teerakiat Kerdcharoen, “A Study of Plastic, Paper and Textile Substrates for Ink-Jet Based Printed Electronics”, ICFPE2009- International Conference on Flexible and Printed Electronics, 11-13 November 2009, KAL Hotel, Jeju Island, KOREA.
 45. Nattapong Tongrod, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Adoption of Precision Agriculture in Vineyard”, ECTI-CON2009 - 6th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 6-9 May 2009, Pattaya, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 46. Piangkhwan Wanitchang, Somboon Sahasithiwat, Chakkrapan Nerungsi, Tienthong Thongpanchang and Teerakiat Kerdcharoen, “Organic light emitting devices using 9,10-bis (dodecylthio)anthracene as a new emitting material”, ECTI-CON2009 - 6th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 6-9 May 2009, Pattaya, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 47. Chavis Srichan, Thitirat Saikrajang, Tanom Lomas, Apichai Jomphoak, Thitima Maturos, Disayut Phokaratkul, Teerakiat Kerdcharoen, and Adisorn Tuantranont, “Inkjet Printing PEDOT:PSS using Desktop Inkjet Printer”, ECTI-CON2009 - 6th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 6-9 May 2009, Pattaya, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 48. Chatchawal Wongchoosuk, Anurat Wisitsoraat, Adisorn Tuantranont, and Teerakiat Kerdcharoen, “Mobile Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors: Feature Extraction Techniques and Its Application”, ECTI-CON2009 - 6th International Conference of Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 6-9 May 2009, Pattaya, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 49. Panida Lorwongtragool, Chatchawal Wongchoosuk, Anurak Udomvech, Teerakiat Kerdcharoen, “Computational studies on the dynamics and trajectories of Li+ intercalated into single-walled carbon nanotube”, 13th International Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE2009), 25-27 March 2009, Kasetsart University, THAILAND.
 50. Wathang Donkrajang, Sumana Kladsomboon and Teerakiat Kerdcharoen, “Molecular Modeling of the Interactions between Metalloporphyrins as Optical Sensing Materials with Volatile Organic Molecules”, PACCON2009 - Pure and Applied Chemistry International Conference, 14-16 January 2009, Naresuan University, Pitsanuloke, THAILAND.
 51. Thanyaphat Techalertmanee, Chaiyuth Sae-Kung, Chanchana Thanachayanont, Porponth Sichanugrist, Teerakiat Kerdcharoen, “FABRICATION AND APPLICATIONOF DYE SENSITIZED SOLAR CELLS IN VINEYARD”, PACCON2009 - Pure and Applied Chemistry International Conference, 14-16 January 2009, Naresuan University, Pitsanuloke, THAILAND.
 52. Sumana Kladsomboon, Sirapat Pratontep, Theeraporn Puntheeranurak and Teerakiat Kerdcharoen, “Investigation of Thermal and Methanol-Vapor Treatments for MgTPP as an Optical Gas Sensor”, The 4th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE-NEMS2009), 5-8 January 2008, Sheraton Dameisha Resort, Shenzhen, CHINA. (Indexed in IEEE Explore Database)
 53. Nattapong Tongrod, Adisorn Tuantranont and Teerakiat Kerdcharoen, “Smart Farm Technology and Opportunities for Tea Plantation”, International Conference on Tea Production and Tea Products 2008, 26-28 November 2008, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, THAILAND.
 54. Chatchawal Wongchoosuk, Mario Lutz and Teerakiat Kerdcharoen, “James Bond Electronic Nose for Estimation of Thai Tea Aroma”, International Conference on Tea Production and Tea Products 2008, 26-28 November 2008, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, THAILAND.
 55. Teerakiat Kerdcharoen, “A Review of Agricultural Sensors and Opportunities for Tea Orchard”, International Conference on Tea Production and Tea Products 2008, 26-28 November 2008, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, THAILAND.
 56. Piyorot Khongchuay, Sukanya Phongsuphap and Teerakiat Kerdcharoen, “The prediction of crop yield based on machine vision: a case study in vineyard and opportunities for tea orchard”, International Conference on Tea Production and Tea Products 2008, 26-28 November 2008, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, THAILAND
 57. Mario Lutz, Adisorn Tuantranont and Teerakiat Kerdcharoen, “Soil moisture measurement system, integrated into a ZigBee environmental monitoring system”, International Conference on Tea Production and Tea Products 2008, 26-28 November 2008, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, THAILAND.
 58. Natthapol Watthanawisuth, Teerakiat Kerdcharoen and Adisorn Tuantranont, “Microclimate monitoring in vineyard based on ZigBee sensor networks”, International Conference on Tea Production and Tea Products 2008, 26-28 November 2008, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, THAILAND.
 59. Sureeporn Uttiya, Sirapat Pratontep, Worawan Bhanthumnavin, Radchada Buntem, Teerakiat Kerdcharoen, “Volatile Organic Compound Sensor Arrays Based on Zinc Phthalocyanine and Zinc Porphyrin Thin Films”, Proceeding of IEEE International Nanoelectronics Conference (IEEE2008), 24-27 March 2008, Shanghai, CHINA. (Indexed in IEEE Explore Database)
 60. Sumana Kladsomboon, Sirapat Pratontep, Sureeporn Uttiya, Teerakiat Kerdcharoen, “Alcohol gas sensors based on magnesium tetraphenyl porphyrins”, Proceeding of IEEE International Nanoelectronics Conference (IEEE2008), 24-27 March 2008, Shanghai, CHINA. (Indexed in IEEE Explore Database)
 61. Nattapong Tongrod, Krisanadej Jaroensutasinee, Adisorn Tuantranont and Teerakiat Kerdcharoen, “Information Technology for Smart Vineyard”, The 6th World Congress on Computers in Agriculture, 24-27 August 2008, Tokyo, JAPAN.
 62. Sureeporn Uttiya, Sumana Kladsomboon, Onanong Chamlek, Wiriya Suwannet , Tanakorn Osotchan, Teerakiat Kerdcharoen, Martin Brinkmann, Sirapat Pratontep, “Molecular interactions between alcohols and metal phthalocyanine thin films for optical gas sensor applications”, The 2008 European Materials Research Society Spring Meeting, 26-30 May 2008, Strasbourg, FRANCE.
 63. Chatchawal Wongchoosuk, Thanyarat Techalertmanee, Somboon Sahasithiwat, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “DISCRIMINATION OF THAI ALCOHOLIC BEVERAGES USING CARBON BLACK-POLYMER COMPOSITE SENSOR ARRAY”, The 4th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings (Thin Films 2008), 13-16 July 2008, SINGAPORE.
 64. Chatchawal Wongchoosuk, Supab Choopun, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “AU-DOPED ZINC OXIDE NANOSTRUCTURE SENSORS FOR DETECTION AND DISCRIMINATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS”, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNCTIONAL MATERIALS AND DEVICES 2008 (ICFMD2008), 16-19 June 2008, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
 65. Johannes Mensing, Sumana Kladsomboon, Teerakiat Kerdcharoen, “Optical Gas Sensor Based on MgTPP Thin Film for the Detection of Alcohol Vapors”, The 5th International Conference in Electrical Engineering / Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology, 14-17 May 2008, Krabi, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 66. Chatchawal Wongchoosuk, Mario Lutz and Teerakiat Kerdcharoen, “Correction of Humidity Effect for Detection of Human Body Odor”, The 5th International Conference in Electrical Engineering / Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology, 14-17 May 2008, Krabi, THAILAND. (Indexed in IEEE Explore Database)
 67. Sumana Kladsomboon, Sirapat Pratontep, Sureeporn Uttiya, Teerakiat Kerdcharoen, “Preparation of Magnesium Tetraphenyl Porphyrins Spin Coated Thin Film for the Alcohol Gas Sensor”, 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai, THAILAND.
 68. Chatchawal Wongchoosuk, Mario Lutz, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Development of the Hardware and Software for Human Body Odor Discrimination”, The 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2008), 7-9 May 2008, Felix River Kwai Resort, Kanchanaburi, THAILAND.
 69. Nattapong Tongrod, Krisanadej Jaroensutasinee, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “Information Technology for Smart Farming”, 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2008), 7-9 May 2008, Felix River Kwai Resort, Kanchanaburi, THAILAND.
 70. A. Udomvech, J. Sonpong, O. Waipan and T. Kerdcharoen, “Electronic Structure of Straight and T-Shape Singled-Wall Carbon nanotube Junctions: A Molecular Quantum Mechanics Study”, 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai, THAILAND.
 71. Chatchawal Wongchoosuk, Supab Choopun, Adisorn Tuantranont, Teerakiat Kerdcharoen, “PORTABLE ELECTRONIC NOSE BASED ON AU-DOPED ZNO NANOSTRUCTURE SENSORS FOR CLASSIFICATION OF THAI ALCOHOLS”, The 1st International Workshop on Nanotechnology and Applications - IWNA2007, 15-17 November 2007, Vung Tau City, Vietnam.
 72. Mario Lutz, Niwat Srisawasdi, Rapeephan Ngernlhor, Teerakiat Kerdcharoen, “NOSE SIMULATOR: AN APPLICATION OF THE NANOSCIENCE OF SMELL FOR RAPID FLAVOR CLASSIFICATION”, The 1st International Workshop on Nanotechnology and Applications - IWNA2007, 15-17 November 2007, Vung Tau City, Vietnam.
 73. Teerakiat Kerdcharoen, Thitima Maturos, Toemsak Srikhirin, Rakchart Traiphol and Tanakorn Osotchan, “GREEN-COLOR ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICE BASED ON POLYFLUORENE-ANTHRACENE CO-POLYMER”, The 1st International Workshop on Nanotechnology and Applications - IWNA2007, 15-17 November 2007, Vung Tau City, Vietnam.
 74. C. Wongchoosuk, S. Krongsuk and T. Kerdcharoen, “First Principles and MD Simulation Study of the Interaction of Functionalized Carbon Nanotubes with Water Molecules”, Proceeding of the 7th IEEE International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2007), 2-5 August 2007, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong, China. (IEEE Explore Database)
 75. Md. Shafiqzzaman, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “Theoretical Studies of Pentagon-Heptagon Pair Defects in Carbon Nanotube Junctions”, Proceeding of the 7th IEEE International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2007), 2-5 August 2007, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong, China. (IEEE Explore Database)
 76. R. Maolanon, J. Wongsala, S. Uttiya, T. Kerdcharoen and S. Pratontep, “AFM study of thermally induced structural transformation of zinc phthalocyanine thin films”, Proceeding of the International Scanning Probe Microscopy Conference (JEJU 2007 ISPM), 10-14 June, Jeju, Korea.
 77. Anurak Udomvech, Teerakiat Kerdcharoen, "Adsorption of Li2 on 4 ? Single Walled Nanotubes as Studied by Density Functional Theory", Proceeding of the International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (ChinaNANO 2007), 4-6 June 2007, Beijing, China.
 78. Yodsoi Kanintronkul, Chonticha Suwattanasophon, Issara Sramala, Chanan Angsuthanasombat, Toemsak Srikhirin, Teerakiat Kerdcharoen, "The Toxicity of Wild-type and Mutants (N166D and N166I) of Bacillus thuringiensis Cry4Ba Pore-forming Protein as Explained by Molecular Dynamics Simulation at the Protein-Membrane-Water Nanoscale Interface", Proceeding of the International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (ChinaNANO 2007), 4-6 June 2007, Beijing, China.
 79. Sriprajak Krongsuk, Teerakiat Kerdcharoen, Supot Hannongbua, "Concentration Effects on the Structure and Dynamic of the Uncomplex 18-Crown-6 at the Water-CCl4 Interface: A Molecular Dynamics Simulation Study", Proceeding of the International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (ChinaNANO 2007), 4-6 June 2007, Beijing, China.
 80. Wattanasit Pimpao, Assawaphong Sappat, Teerakiat Kerdcharoen, Manas Sangworasil, Anurat wisitsoraat, Adisorn Tuantranont, "Odor Recognition System Using MEMS Based Gas Sensor Array and Principal Component Analysis", Proceeding of the International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (ChinaNANO 2007), 4-6 June 2007, Beijing, China.
 81. T. Maturos, T. Srikhirin, T. Osotchan, R. Traiphol and T. Kerdcharoen, “MOLECULAR ENGINEERING OF POLYFLUORENE-ANTHRACENE CONDUCTIVE POLYMER: SYNTHESIS, SPECTROSCOPY, DEVICE FABRICATION AND QUANTUM MOLECULAR MODELING”, Proceeding of the 1st International Workshop on Functional Materials and The 3rd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology 2006, 6-9 December 2006, Saigon-Halong Hotel, Halong City, Vietnam.
 82. Anurak Udomvech, Tanakorn Osotchan, Teerakiat Kerdcharoen, “THEORETICAL INVESTIGATION OF LITHIUM ATOMS INSERTION INTO THE ULTRA-SMALL DIAMETER CARBON NANOTUBES”, The 1st International Workshop on Functional Materials and The 3rd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology 2006, 6-9 December 2006, Saigon-Halong Hotel, Halong City, Vietnam.
 83. Sriprajak Krongsuk, Teerakiat Kerdcharoen, Alexander Borodin and Michael Kiselev, “CONCENTRATION EFFECTS OF PORPHYRAZINE MONOLAYER AT THE WATER-GAS INTERFACE AS STUDIED BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS”, Proceeding of the 1st International Workshop on Functional Materials and The 3rd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology 2006, 6-9 December 2006, Saigon-Halong Hotel, Halong City, Vietnam.
 84. Sureeporn Uttiya, Teerakiat Kerdcharoen, Santi Vatanayon, Sirapat Pratontep, “EFFECT OF STRUCTURAL TRANSFORMATION TO THE GAS SENSING PROPERTIES OF PHTHALOCYANINE THIN FILM”, Proceeding of the 1st International Workshop on Functional Materials and The 3rd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology 2006, 6-9 December 2006, Saigon-Halong Hotel, Halong City, Vietnam.
 85. W. Pimpao, T. Kerdcharoen, M. Sangworasil, A. Jomphoak, A. Tuantranont, “Design and Development of Gas Sensor Array System for Portable Electronic Nose”, 1st International Conference on Applied Science, 5-7 November 2006, Vientiane, Laos, Laos Journal on Applied Science 1 (2006) 515.
 86. N. Chabasri, T. Srikhirin, S. Leetacheewa, C. Angsuthanasombat, T. Kerdcharoen, “Penetration of Insecticidal Toxin Cry4Ba into Lipid Layer: Temperature Effect Study”, 1st International Conference on Applied Science, 5-7 November 2006, Vientiane, Laos, Laos Journal on Applied Science 1 (2006) 27.
 87. C. Wongchoosuk, A. Udomvech, T. Kerdcharoen, “Open-ended Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes: a Quantum Mechanics Study of the Effects of Tubule Length and Functional Groups”, 1st International Conference on Applied Science, 5-7 November 2006, Vientiane, Laos, Laos Journal on Applied Science 1 (2006) 75.
 88. O. Chamlek, S. Pratontep, T. Kerdcharoen, T. Osotchan, “Studies of Metal Atom in Phthalocyanine Thin Film”, 1st International Conference on Applied Science, 5-7 November 2006, Vientiane, Laos, Laos Journal on Applied Science 1 (2006) 158.
 89. U. Phuapaiboon, B. Panijpan, T. Kerdcharoen, S. Pratontep, T. Osotchan, “Studies of Appropriate Scientific Contents in Nanotechnology for High School Teacher”, 1st International Conference on Applied Science, 5-7 November 2006, Vientiane, Laos, Laos Journal on Applied Science 1 (2006) 201.
 90. P. Duangjak na ayudhaya, K. Jaroensutasinee, S. Pratontep, C. Pornpanomchai and T. Kerdcharoen, “Principle Component Analysis of Instant Coffee with Static Electronic Nose System”, 1st International Conference on Applied Science, 5-7 November 2006, Vientiane, Laos, Laos Journal on Applied Science 1 (2006) 438.
 91. S. Uttiya, T. Kerdcharoen, P. Daungjak Na Ayutthaya, W. Bhanthumnavin, R. Buntem and S. Pratontep, “Optical Gas Sensor Array Based on Metallo-Phthalocyanines and Metallo-Porphyrins”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference, 9-12 May 2007, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
 92. C. Wongchoosuk, S. Krongsuk and T. Kerdcharoen, “Computational Molecular Modeling and Simulation of Functionalized Carbon Nanotubes”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference, 9-12 May 2007, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
 93. Md. Shafiqzzaman, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The Electronic and Energetic Properties of Linearly Fused Single-walled Carbon Nanotubes by Pentagon-Heptagon Pair Defects”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference, 9-12 May 2007, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
 94. K. Kasemsuwan, C. Thanachayanont, R. Traiphol and T. Kerdcharoen, “Influences of Fabrication Process on Aggregation of Conjugated Polymer in Thin Films and its Roles on the Performance of Plastic Solar Cells”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference, 9-12 May 2007, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
 95. S. Harnsoongnoen, M. Lutz, N. Waranuch, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Application of an Electronic Nose for Body Odor Recognition: Opportunity and Problem”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference, 9-12 May 2007, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
 96. W. Pimpao, A. Sappat, T. Kerdcharoen, M. Sangworasil, A. Tuantranont, “Electronic Nose System for Orange Juice Freshness Quality Control”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference, 9-12 May 2007, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
 97. A. Udomvech, T. Osotchan, T. Kerdcharoen, “First Principles Study of Li/Li+ and Li Clusters Doped Single-Walled Carbon Nanotubes”, Proceeding of the 2nd Asian Pacific Conference on Theoretical and Computational Chemistry, 2-6 May 2005, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 98. T. Taveecharoenkool, M. Kiselev, T. Kerdcharoen, C. Angsuthanasombat, “Molecular Dynamics Simulations of Bacillus thuringiensis Cry4Aa Mosquito-Larvicidal Protein in Explicit water”, Proceeding of the 2nd Asian Pacific Conference on Theoretical and Computational Chemistry, 2-6 May 2005, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 99. P. Wutticharoenmongkol, P. Supaphol, T. Srikhirin, T. Osotchan, T. Kerdcharoen, “Effects of Polymer Concentration and Salt Addition on Electrospun PS/MEH-PPV Nanofibers”, Proceeding of the International Conference on Smart Materials, 1-3 December 2004, Imperial Mae Ping, Chiang Mai, Thailand.
 100. A. Udomvech, T. Osotchan, U. Robkob, V. Parasuk, T. Kerdcharoen, “Computational Modeling of Finite-Sized Pure and Alkali-Metal Intercalated Carbon Nanotubes”, Proceeding of the International Conference on Smart Materials, 1-3 December 2004, Imperial Mae Ping, Chiang Mai, Thailand.
 101. T. Maturos, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen, T. Osotchan, “Fabrication and Luminescent Characterization for Copolymer of Polyfluorene and Anthracene Light Emitting Devices”, Proceeding of the International Conference on Smart Materials, 1-3 December 2004, Imperial Mae Ping, Chiang Mai, Thailand.
 102. Y. Kanintronkul, T. Srikhirin, C. Angsuthanasombat, T. Kerdcharoen, “Adsorption of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba Toxin at Lipid Membrane-Water Interface: Model Studies towards Nanodevice Implications”, Proceeding of the International Conference on Smart Materials, 1-3 December 2004, Imperial Mae Ping, Chiang Mai, Thailand.
 103. R. Jaroen, K. Kasemsuwan, C. Thanachayanont, T. Srikhirin, T. Osotchan, T. Kerdcharoen, “MEH-PPV and Metalloporphyrins as Organic Sensors”, Proceeding of the International Conference on Smart Materials, 1-3 December 2004, Imperial Mae Ping, Chiang Mai, Thailand.
 104. A. Rassamesard, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen, T. Osotchan, “Scanning Probe Microscope Investigation of Electrical Characteristics and Surface Morphology of Side Chain Liquid Crystalline Copolymers”, Proceeding of the International Conference on Smart Materials, 1-3 December 2004, Imperial Mae Ping, Chiang Mai, Thailand.
 105. T. Kerdcharoen, T. Srikhirin, T. Osotchan, “Design and Fabrication of Organic Device for Lighting Applications”, International Symposium on Nanotechnology in Environmental Protection and Pollution, 12-14 January 2005, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.
 106. A. Rassamesard, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen, T. Osotchan, “Molecular Electronic Device from Monolayer Films”, Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference, 12-13 May 2005, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Thailand.
 107. R. Jaroen, S. Rutanaphan, T. Osotchan, S. Pratontep, T. Srikhirin, T. Kerdcharoen, “Metalloporphyrins as Organic Sensors”, Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference, 12-13 May 2005, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Thailand.