เปิดเมนูหลัก

ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เคยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2537

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทประกันภัยและประกันชีวิต
รูปแบบบริษัทมหาชน
ก่อตั้ง9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (67 ปี)
ผู้ก่อตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ที่อยู่1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
บุคลากรหลักสมใจนึก เองตระกูล
(ประธานกรรมการ)
ประสิทธิ์ ดำรงชัย
(รองประธานกรรมการ)
ดร.สมพร สืบถวิลกุล
(กรรมการผู้จัดการใหญ่)
เว็บไซต์www.dhipaya.co.th www.tipinsure.com

ประวัติแก้ไข

 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ภายใต้ชื่อ บริษัท ประกันภัย เอเชียติ๊ก จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นรัชตประกันภัย ในปี 2495)[1] โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยเงินลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยแก่กิจการและสินทรัพย์ของบริษัทหลายแห่งที่จอมพลสฤษดิ์กำกับดูแลอยู่ในขณะนั้น[2]ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนของจอมพลสฤษดิ์ กับส่วนของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้กระทรวงการคลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นร้อละ 55.6 จึงส่งผลให้ทิพยประกันภัย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แปรรูปบริษัทจากการเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัทมหาชน" อย่างสมบูรณ์ โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่[3]

โครงสร้างผู้ถือหุ้นแก้ไข

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2539[4]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีผู้ถือหุ้น 5 ลำดับแรก ดังนี้[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 40,000,000 13.33%
2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 34,072,200 11.36%
3 ธนาคารออมสิน 33,600,000 11.20%
4 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 29,960,200 9.99%
5 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 22,118,200 7.37%

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข