หม่อมราชวงศ์ทินะประภา อิศรเสนา

ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา (เดิม หม่อมราชวงศ์ทินะประภา สุขสวัสดิ์; 2 มิถุนายน พ.ศ. 2460 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) เป็นธิดาคนโตในร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์ และหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา มีน้องสาว 2 คน คือ

  1. หม่อมราชวงศ์กานดาศรี สุขสวัสดิ์
  2. หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์
ท่านผู้หญิง
ทินะประภา อิศรเสนา
เกิด2 มิถุนายน พ.ศ. 2460
เสียชีวิต14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (95 ปี)
คู่สมรสกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
บุตรรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
คุณหญิงภัทราภา ตัณสถิตย์
บิดามารดาหม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์
หม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา สมรสกับศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการพระราชวัง อดีตองคมนตรี และอดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ท่านผู้หญิงทินะประภารับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งสุดท้ายคืออาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ ในขณะที่สามีดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง ท่านผู้หญิงทินะประภาได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ไปประจำติดตามแขกบ้านแขกเมืองในหลายโอกาส และเมื่อศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ท่านผู้หญิงทินะประภาได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลร้านสมเด็จพระบรมราชินีนาถในงานกาชาดเพื่อหารายนได้สำหรับสภากาชาดไทยเป็นเวลานานกว่า 10 ปี

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

ท่านผู้หญิงทินะประภา สมรสกับศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา มีบุตรและธิดา 2 คนได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
  2. คุณหญิงภัทราภา ตัณสถิตย์

ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพวงมาลาประทานของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วางหน้าโกศศพ และพลอากาศเอกเกษม อยู่สุข เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วางหน้าโกศศพ ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 95 ตอนที่ 51 ง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
  2. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เล่ม 88 ตอนที่ 49 ง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
  3. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 84 ตอนที่ 41 ง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เล่ม 84, ตอนที่ 23, วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2510