ทัพพี เป็นเครื่องมือจำพวกเดียวกับช้อน ใช้ในการตักน้ำแกงหรือของเหลวต่างๆ

ทัพพีเมลามีนขนาด 5 ตารางเซนติเมตร

ดูเพิ่มแก้ไข