ทัพพีเมลามีนขนาด 5 ตารางเซนติเมตร

ทัพพี เป็นเครื่องมือจำพวกเดียวกับช้อน ใช้ในการตักน้ำแกงหรือของเหลวต่างๆ

ดูเพิ่มแก้ไข