ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (เกิด 15 มิถุนายน 2496) เป็นนักนิติศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2496 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร

การศึกษาแก้ไข

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
  • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
  • ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, France

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/030/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๑๓๐ ตอน ๓๐ ข ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ หน้า ๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00150716.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๓ ข ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ หน้า ๒๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00014756.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา] เล่ม ๑๑๘ ตอน ๔ ข ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หน้า ๓๑๐