เปิดเมนูหลัก

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นนักนิติศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2496 (66 ปี)
กรุงเทพมหานคร

ประวัติแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/030/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๑๓๐ ตอน ๓๐ ข ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ หน้า ๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00150716.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๓ ข ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ หน้า ๒๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00014756.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา] เล่ม ๑๑๘ ตอน ๔ ข ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หน้า ๓๑๐