ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (เกิด 15 มิถุนายน 2496) เป็นนักนิติศาสตร์ และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
ดำรงตำแหน่ง
21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 27 มกราคม พ.ศ. 2566
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 มิถุนายน พ.ศ. 2496 (71 ปี)
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา[1]

แก้
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 • ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, France

ประวัติการทำงาน[1]

แก้
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (23 กันยายน พ.ศ. 2518 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2556)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (21 มิถุนายน พ.ศ. 2538 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541)
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 - 26 กันยายน พ.ศ. 2556)
 • กรรมการการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553[2])
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (13 มกราคม พ.ศ. 2555[3] - พ.ศ. 2556[4])
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2556[5] - 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

ตำแหน่งทางวิชาการ

แก้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา สังกัดภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[6]

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

แก้

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้รับเลือกจากการลงมติของกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง[7] ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 204 (3) ประกอบมาตรา 206 จากนั้นได้มีนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ จากนั้นวุฒิสภาได้มีการประชุมและลงคะแนนลับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติให้ความเห็นชอบ 82 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 41 เสียง[8] [9]

จากนั้นมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556[5]

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 วรรค 1 ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ". www.constitutionalcourt.or.th.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [จำนวน ๙ ราย ๑. รองศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฯ], เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง หน้า ๕, ๕ พ.ย. ๒๕๕๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี [จำนวน ๑๑ ราย ๑. นายชาคริต อนันทราวัน ฯ] , เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง หน้า ๑๗, ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
 4. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556, สารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เก็บถาวร 2023-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน , วันที่ 3 ตุลาคม 2556
 5. 5.0 5.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [นายจรูญ อินทจาร นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ], เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง หน้า ๑, ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา [จำนวน ๘ ราย ๑. รองศาสตราจารย์สุรพล ปธานวนิช ฯ] , เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓ ง หน้า ๑๓, ๙ ม.ค. ๒๕๕๖
 7. "เคาะแล้ว "ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ" ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่". mgronline.com. 2013-08-29.
 8. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ตึกรัฐสภา
 9. ""ทวีเกียรติ"ฉลุยนั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ". posttoday. 2013-09-23.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๕, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒๐, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๑๐, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔