ทรงกลม n มิติ

ในทางคณิตศาสตร์ ทรงกลม n มิติ หมายถึงทรงกลมในมิติใดๆ โดยสมการของทรงกลม n มิติ สามารถเขียนได้ในรูปของ ดังนี้

ปริมาตรของทรงกลม n มิติแก้ไข

ปริมาตรของทรงกลม n มิติคือ

 

เมื่อ   คือ ฟังก์ชันแกมม่า (สำหรับ n ที่เป็นจำนวนคู่  , สำหรับ n ที่เป็นจำนวนคี่   โดยที่   หมายถึง ดับเบิลแฟกทอเรียล)

ตัวอย่างปริมาตรของทรงกลม n มิติแก้ไข

สำหรับค่า n ที่มีค่าไม่มาก ทรงกลม n มิติที่มีรัศมี 1 หน่วย จะมีปริมาตรดังนี้

  =  
  =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =  

ดูเพิ่มแก้ไข