องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส (จังหวัดขอนแก่น)

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

ระวังสับสนชื่อคล้ายกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
ประชากร
 • ทั้งหมด6,447 คน
รหัส อปท.06401011
ที่อยู่ที่ทำการ121 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
เว็บไซต์www.nongnamsai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง การคมนาคมภายในตำบลมีความสะดวก พื้นที่เป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม การเพาะปลูกโดยมากจะเป็นข้าว อ้อย มันเทศ มันสำปะหลัง

อาณาเขต แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

หนองน้ำใส [1]แต่เดิมแต่ก่อนนั้นเป็นเพียงหมุ่บ้านเล็กๆในเขตปกครองตำบลแคนเหนือ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลแคนเหนือออกเพื่อจัดตั้งตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลหนองน้ำใส โดยมีการจัดตั้ง สภาตำบลหนองน้ำใส ปกครองในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสทั้งตำบล ต่อมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลบ้านไผ่ เป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และได้ขยายพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้รวมเอาพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสบางส่วนเข้าด้วย จำนวน 1.20 ตารางกิโลเมตร

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลหนองน้ำใสเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส[2] จนถึงปัจจุบันนี้

การปกครอง แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองน้ำใส (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้[3]

 • หมู่ 1 บ้านหนองน้ำใส
 • หมู่ 2 บ้านสำโรง
 • หมู่ 3 บ้านแคนใต้
 • หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
 • หมู่ 5 บ้านเก่าหัวนา
 • หมู่ 6 บ้านหนองตอกเกี้ย
 • หมู่ 7 บ้านนาโน
 • หมู่ 8 บ้านหนองนกเขียน
 • หมู่ 9 บ้านหลักสิบหก
 • หมู่ 10 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์
 • หมู่ 12 บ้านหนองน้ำใส

อ้างอิง แก้

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nongnamsai.go.th/index.php/general-information/basic-information เก็บถาวร 2015-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง) :26. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลบหนองน้ำใส"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/AA (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.