ตำบลวังทองแดง

ตำบลในอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

ตำบลวังทองแดง เป็นหนึ่งตำบลในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ที่แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเมืองเก่า

ประวัติ

แก้

ตำบลวังทองแดง เหตุที่ได้ชื่อว่า "บ้านวังทองแดง" เพราะมีชาวบ้านเล่าว่าบริเวณที่ตั้งตำบลเดิมมีลำคลองที่ลึกมาก ชาวบ้านเรียกว่า "วัง" มีคนไปทอดแหแล้วพบก้อนทองแดงขนาดใหญ่ จึงเรียกว่า "วังทองแดง" ตำบลวังทองแดง แต่เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เคยขึ้นอยู่กับ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ใน พ.ศ. 2527? เมื่อมีผู้คนเข้าไปตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก และสามารถยกฐานะเป็นตำบลได้ จึงได้มีการดำเนินการยกฐานะ โดยใช้ชื่อว่า ตำบลวังทองแดง แต่เดิมมี 7 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2540 ได้แยกหมู่ที่ 2 ออกเป็น 2 หมู่เป็น หมู่ที่ 8

สภาพทั่วไป

แก้

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา โดยอาศัยน้ำฝนบางอย่างเดียวในฤดูแล้ง จะแห้งแล้งมาก ในบางหมู่บ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค

อาณาเขต

แก้

ประชากร

แก้

ประชากรในเขต อบต.จำนวน 5,076 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,505 หลังคาเรือน

อาชีพ

แก้
  • อาชีพหลัก ทำนา
  • อาชีพเสริม สานเข่งปลาทู,ทำไม้กวาดจากดอกหญ้า, เลี้ยงสัตว์

สถานที่สำคัญ

แก้

ศาสนสถาน

แก้

สถานศึกษา

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้