ตัวแปร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ตัวแปร (อังกฤษ: variable) อาจหมายถึง สิ่ง คนหรือกลุ่มคน สถานการณ์หรือ เหตุการณ์ ที่มีอิทธิพลมากพอที่จะทำให้เกิดผลที่เปลี่ยนแปลงไปดังที่ประสงค์หรือกำหนดไว้ หรืออาจจะให้ผลในทางตรงกันข้ามจากที่วางแผนไว้ก็ได้ ดังนั้นเพื่อจะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ นักวางแผนจึงควรพยายามควบคุมตัวแปรให้ได้ ซึ่งในทางปฎิบัติจริงๆอาจทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทางการเมืองในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้ง