ตัวแปร (คณิตศาสตร์)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตัวแปร คือ ลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ แสดงได้โดยสัญลักษณ์ เช่น X,Y เป็นต้น

สถิติศาสตร์ แก้

ในการวัดข้อมูลตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งข้อมูลได้ ดังนี้

  • ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว (univariate data) คือ มีตัวแปรเพียงตัวเดียวในการพิจารณา ตัวอย่างการพิจารณาตัวแปร เช่น การพิจารณาจากแผนภูมิแท่งความถี่(histogram), เส้นโค้งปกติ(normal distribution) เป็นต้น
  • ข้อมูลตัวแปรคู่ (bivariate data) คือ มีตัวแปรสองตัว ในการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การพิจารณา ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรX และ ตัวแปรY
  • ข้อมูลตัวแปรพหุ (multivariate data) คือ ข้อมูลที่มีตัวแปร มากกว่าสองตัวแปรขึ้นไปหรือมากกว่า

ดูเพิ่ม แก้