ดีไอวาย (อังกฤษ: DIY ; ย่อมาจาก Do it yourself ซึ่งแปลว่า ทำด้วยตัวคุณเอง) เป็นวิธีการสร้าง ดัดแปร หรือซ่อมบางสิ่งโดยปราศจากความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญหรือมืออาชีพ โดยการวิจัยทางวิชาการอธิบายดีไอวายว่าเป็นพฤติกรรมที่ "ปัจเจกบุคคลใช้วัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบ และชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อผลิต แปรรูป หรือสร้างใหม่อันซึ่งให้ได้ทรัพย์สินที่จับต้องได้ ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินที่มาจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ (เช่น การจัดภูมิทัศน์)"[1] พฤติกรรมดีไอวายสามารถถูกกระตุ้นได้โดยแรงจูงใจต่าง ๆ ซึ่งเดิมจำแนกเป็นแรงจูงใจทางตลาด (ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การขาดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การขาดคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความต้องการการปรับแต่งให้เข้ากับผู้บริโภค) และการเสริมสร้างอัตลักษณ์ (ทักษะงานช่าง การเพิ่มขีดความสามารถ การแสวงหาชุมชน ความเป็นเอกลักษณ์)[2]

คำว่า "do-it-yourself" มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรอบของการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านและรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ[3] วลี "do it yourself" ได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป (ในภาษาอังกฤษมาตรฐาน) ในช่วงปี ค.ศ. 1950s[4] โดยเป็นการอ้างถึงแนวโน้มที่ผู้คนใช้เวลาในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านและทำงานฝีมือเล็ก ๆ ต่าง ๆ และงานก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างสร้างสรรค์และช่วยประหยัดต้นทุนได้

อ้างอิง

แก้
  1. Wolf & McQuitty (2011). Understanding the Do-It-Yourself Consumer: DIY Motivation and Outcomes. Academy of Marketing Science Review
  2. Wolf & McQuitty (2011)
  3. Gelber (1997). Do-It-Yourself: Construction, Repairing and Maintaining Domestic Masculinity. American Quarterly. doi:10.1353/aq.1997.0007
  4. McKellar, S.; Sparke, P. (บ.ก.). Interior Design and Identity.