บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ประเภทปิโตรเลียมภายใต้เครื่องหมายการค้า "ซัสโก้" โดยมีรายได้หลักจากการค้าส่งน้ำมันให้กับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารสถานีบริการน้ำมัน การบริหารสถานีบริการก๊าซ และการบริหารคลังน้ำมัน นอกจากนี้ ซัสโก้ยังเป็นผู้ค้าน้ำมันขนาดกลางที่มีสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติครอบคลุมทั่วประเทศอีกด้วย นาย มงคล สิมะโรจน์ เป็น ประธานกรรมการ นาย ภิมุข สิมะโรจน์ เป็นรองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ เป็น กรรมการผู้จัดการ

ประวัติ แก้ไข

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนิน ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมาย การค้ารูปหยดน้ำมัน และเครื่องหมาย "Susco" และจำหน่ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นด้วย ในยุคแรกซัสโก้ได้ทำธุรกิจขนส่งน้ำมันทางน้ำให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ เช่น เชลล์ เอสโซ่ และเชฟรอน

บริษัทฯ ได้เป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2533 และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนฐานะของบริษัทฯ จากบริษัทรับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัทฯ ได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 เลขทะเบียนที่ บมจ.80 ของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

ในปี พ.ศ. 2529 บริษัทได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน โดยเริ่มที่ภาคใต้รวม 32 สาขาก่อน และแยกธุรกิจขนส่งน้ำมันทางน้ำออกจากธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน โดยขายสินทรัพย์ทั้งหมดให้กับ บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ หลังจากนั้น ซัสโก้ได้ขยายสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ไปในทุกภาคของประเทศ รวมถึงในกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วย ปัจจุบัน คลังน้ำมันของซัสโก้มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ คลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี และคลังน้ำมันสงขลา

ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) (Siam United Service Public Company Limited) มาเป็น บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (Susco Public Company Limited) และในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นปิโตรนาส และผู้บริหารร้านสะดวกซื้อซูเรีย โดยซื้อกิจการมาทั้งหมด 96 สาขา ในหลายจังหวัดในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทำให้ซัสโก้มีสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับสถานีบริการน้ำมันเดิมของซัสโก้จะมีอยู่ถึง 230 สาขา และครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เน้นตลาดต่างจังหวัดเป็นหลัก มีในกรุงเทพฯ น้อยกว่า 20 สาขา ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2550 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เคยเข้าซื้อกิจการสถานีบริการน้ำมันทีพีไอของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทีพีไอ และผู้บริหารร้านสะดวกซื้อทีพีไอ มาร์ท โดยซื้อกิจการมาทั้งหมด 23 สาขา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดต่อผู้ทำธุรกิจร้านะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และศูนย์บริการถยนต์ให้มาเปิดสาขาในสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาสเดิมและซัสโก้ด้วย และกำลังปรับปรุงปั๊มน้ำมันปิโตรนาส 96 สาขาให้แล้วเสร็จในปี 2557

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และคลังน้ำมันของตัวเองอยู่ที่ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  • http://www.susco.co.th เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)