ซอโรพอด Sauropods
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:
Late TriassicLate Cretaceous, 215–66Ma
Possible Norian records
Berlin Diplodocus.jpg
Mounted skeleton cast of Diplodocus carnegii
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Reptilia
อันดับใหญ่: Dinosauria
อันดับ: Saurischia
อันดับย่อย: Sauropodomorpha
อันดับฐาน: Sauropoda
Marsh, 1878
Subgroups
ชื่อพ้อง
  • Opisthocoelia Owen, 1860
  • Cetiosauria Seeley, 1870
  • Diplodocia Tornier, 1913

ซอโรพอด (อังกฤษ: sauropod) คือ ไดโนเสาร์คอยาวชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่มาก ส่วนใหญ่แล้วจะมีคอยาวอย่างน้อย 5 เมตร มีอยู่หลายชนิด ชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือแอมพิโคเลียส และเล็กที่สุดคือพลาทีโอซอรัส ซอโรพอดชนิดเรกอาศัยอยู่ในยุคไตรแอสสิคตอนปลาย และชนิดสุดท้ายอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายเมื่อประมาณ 65 ล้านปีก่อน

การจำแนกแก้ไข

†Sauropoda

Antetonitrus
Vulcanodon  
Spinophorosaurus


Eusauropoda

Shunosaurus  
Barapasaurus 
Patagosaurus  
Mamenchisauridae

MamenchisaurusOmeisaurus  


Cetiosaurus
Jobaria


Neosauropoda

Haplocanthosaurus  


Diplodocoidea
Rebbachisauridae

LimaysaurusNigersaurus  
Dicraeosauridae

Amargasaurus  Dicraeosaurus  Diplodocidae

Apatosaurus  

Macronaria

Camarasaurus


Titanosauriformes

Brachiosaurus  
Phuwiangosaurus
อ้างอิงแก้ไข