จุฬาฯวิชาการ

นิทรรศการที่นำเสนอนวัตกรรมและองค์ความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทุกช่วงอายุ
สัญลักษณ์งานจุฬาฯ Expo 2017

จุฬาฯวิชาการ (อังกฤษ: CU Academic Expo) เป็นงานนิทรรศการที่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยงานจุฬาฯวิชาการ กำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี[1]

เวทีกลางงานจุฬาวิชาการ 2555

ทั้งนี้ งานจุฬาฯวิชาการครั้งที่ 14 กำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แต่เนื่องจากอุทกภัย ส่งผลให้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด กระทั่งต้องยกเลิกการจัดงานในปี พ.ศ. 2554 แล้วมาจัดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แทน

งานจุฬาฯวิชาการ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่องาน จุฬาฯ Expo 2017 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการจัดงานแก้ไข

แต่เดิมนั้น การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งของนิสิตและบรรดาคณาจารย์ ดำเนินไปในลักษณะของการเปิดให้เข้าชมภายในคณะ (Open House) ซึ่งการจัดงานในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยเอกเทศ แต่ละคณะจัดจัดงานในส่วนของตนเอง ทำให้ภาพรวมของกิจกรรมทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีการแบ่งแยกไปตามพรมแดนของศาสตร์ต่าง ๆ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) จึงได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นสมควรให้จัดงาน "จุฬาฯวิชาการ" ขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2515 โดยอาศัยงบประมาณดำเนินงานสโมสรนิสิตที่ได้รับจัดสรรประจำปีจากมหาวิทยาลัยและเงินสนับสนุนจากภายนอก และกำหนดให้จัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ 3 ปี

การดำเนินงานในช่วงแรก (พ.ศ. 2515, 2518, 2521, 2524, 2527) ยังไม่อาจตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่องค์ความรู้ออกสู่สังคมภายนอกได้มากนัก ในปี พ.ศ. 2530 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมีมติให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นกิจกรรมร่วมระหว่างคณาจารย์และนิสิต โดยมีองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานหลักในนามคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งแนวคิดหลักของการจัดงานในแต่ละปี มีดังต่อไปนี้

 
หอประชุมจุฬาฯ ร่วมประดับไฟเฉลิมฉลองในงาน จุฬา Expo 2017
 • ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2530 วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2533 วิทยาการรุดหน้า เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2536 สิทธิมนุษยชน
 • ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2539 ทบทวนเพื่อสร้างสรรค์
 • ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2542 ปี 2000 มองผ่านกาลเวลาสู่ศตวรรษหน้า พัฒนาสังคมไทย
 • ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2545 กู้วิกฤต ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
 • ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2548 สานความรู้ สู่แผ่นดิน
 • ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2551 พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • พ.ศ. 2554 (ยกเลิก เพราะเหตุการน้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปี) เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน
 • ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2555 เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน
 • ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560 จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” ภายใต้ชื่องาน จุฬาฯ Expo 2017 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” CU@100 toward greater innovation for society เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา นำเสนอต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560[2]

ภาพรวมของงานแก้ไข

 
งาน จุฬา Expo 2017 ในตอนเช้าก่อนเปิดประตูมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดงานจุฬาฯวิชาการคือ การเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่บรรดาคณาจารย์และนิสิตได้สร้างไว้ให้สมกับการเป็น "มหาวิทยาลัย" ซึ่งแปลความตามตัวอักษรว่า "ที่สถิตแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่" สอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของคณะผู้บริหารที่ต้องการสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น "หลักเฉลิมพระนครแห่งกรุงสยาม" (The Pillar of the Kingdom)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข