ค่าคงตัวรีดแบร์ย

(เปลี่ยนทางจาก ค่าคงตัวริดเบิร์ก)

ค่าคงตัวรีดเเบร์ย (อังกฤษ: Rydberg constant) เป็นค่าคงตัวในทางฟิสิกส์ที่มาจากการคำนวณค่าคงตัวต่าง ๆ สำหรับสเปกตรัมของไฮโดรเจน ตั้งชื่อตามยูฮันเนิส รีดแบร์ย นักฟิสิกส์ชาวสวีเดน ค่านี้สามารถหาได้จาก

โดยที่ เป็นค่าคงตัวที่เรียกว่า ค่าคงตัวรีดเเบร์ย มีค่าเท่ากับ

อ้างอิง แก้