Translationแก้ไข

Greetings,
Nice to meet you.
Could you kindly help me translate this article into the wonderful Isan language? please.
Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much

Transltion:

สวัสดีครับ
ยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ
ผมขอความกรุณาคุณช่วยผมแปลบทความนี้เป็นภาษาอีสานได้ไหมครับ
ผมจะซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณอย่างยิ่งครับ ขอบคุณมากๆครับ--เอ็มสกาย 10:49, 7 มีนาคม 2553 (ICT)

You don't want a translation? --Horus | พูดคุย 11:05, 7 มีนาคม 2553 (ICT)

Replied. --Jose77 11:09, 7 มีนาคม 2553 (ICT)
You could say like this: "โปรดส่งข้อความของคุณมา ที่นี่" --Horus | พูดคุย 17:45, 7 มีนาคม 2553 (ICT)

2nd translationแก้ไข

Thankyou very much for your Excellent Translation effort!
I am very very Grateful.
May God bless you!

Translation:

ขอบคุณมากๆ ครับที่ช่วยแปลบทความ
ผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างยิ่งครับ
ขอให้พระเจ้าอวยพรคุณ

I changed some words cuz' the translation isn't smooth. --เอ็มสกาย 11:17, 7 มีนาคม 2553 (ICT)

บทความที่แปลเปนภาษาอีสานแก้ไข

สวัสดีครับ คุณJose77

ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยที่ไม่อาจจะตอบกลับแบบทันทีทันใด เนื่องจากผมติดภารกิจหลายอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่รู้ว่าที่ตอบกลับมาจะทันความต้องการของคุณหรือไม่ ถ้าไม่ทันผมต้องขออภัยด้วยผมไม่ทราบว่าจุดประสงค์ที่ให้ผมแปลเรื่องนี้คืออะไร จะเป็นการทำงานเผยแพร่ การทำงานเอกสารทางวิชาการ หรืออะไรอื่นๆ แต่ผมก็ไม่ขัดข้องที่จะแปลให้

ที่ผมแปลมานี้ มีสองแบบ ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ แต่จากที่คุณขอให้ผมช่วยแปล ผมจึงขอเดาว่าคุณไม่ใช่คนอีสาน และคงจะพูดภาษาอีสานไม่ได้ผมจึงขออนุญาติอธิบายดังนี้ แบบหนึ่งคือ ภาษาอีสานสำเนียงไทย คือใช้คำศัพท์ภาษาอีสานแต่ใช้สำเนียงการพูดแบบไทย อีกแบบคือ ภาษาอีสานสำเนียงอีสาน คือ ถ้าคุณอ่านตามแบบนี้ นั่นคือคุณกำลังพูดภาษาอีสานจริงๆ หรือพูดง่ายๆ คือ ภาษาอีสานสำเนียงอีสานนั่นเอง

ข้อสังเกตอย่างหนึ่ง หากคุณดูในแบบแรก จะเห็นว่าคำศัพท์ส่วนมากจะไม่แตกต่างกันเลยกับภาษาไทย มีเพียงบางคำเท่านั้นที่มีคำเฉพาะในภาษาอีสาน แต่จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อคุณดูในแบบสำเนียงอีสาน

นี่คือที่ผมแปลแล้วนะครับ

  • ภาษาอีสาน สำเนียงไทยกลาง

ลัทธิทรูจีซัส หรือ โบสถ์ทรูจีซัส คือ กลุ่มควมเซื่อทางศาสนาคริสต์ ที่แยกสาขามาแต่ศาสนาคริสต์ ซึ่งก่อตั้งที่เมืองปักกิ่ง เมื่อปีค.ศ.1917 ในปัจจุบันนี้ มีสมาชิกกั่ว2.5ล้านคนใน 48 ประเทศ และ 6 ทวีป ลัทธินี้ก่อตั้งโดยกลุ่มที่เอิ้นว่า เพนเทโคสต์ ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นคริสตวรรษที่ 20 (หรือ ซาว) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1953 ได้มีการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่คำสอนให้ทุกซนซาดก่อนการกลับมาเถื่อที่สองของพระเยซู มีควมเซื่อหลัก 10 อย่าง คือ

1 วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 2 พิธีศีลจุ่ม 3 พิธีล้างเท้า 4 ศีลมหาสนิท 5 มื่อบริสุทธิ์ 6 พระเยซู 7 พระคัมภีร์ 8 การซอยให้พ้นบาป 9 โบสถ์(สิม)ของพระเยซูที่แท้อีหลี 10 การตัดสินเถื่อสุดท้าย

  • ภาษาอีสาน สำเนียงอีสาน (แบบที่ใช้พูดจริง) อาจจะอ่านยากนิดหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่เคยพูดภาษาอีสาน


ลัดทิทรู่จี่ซัด หรือ โบดทรู่จี่ซัส คื่อ กลุมค่วมเซือท่างสาดสะหนาคริด ทีแยกสาขาม่าแตสาดสะหนาคริด สึ่งกอตั้งทีเมื่องปั๊กกิง ใน่ปี่ค่อสอ (คริดตะสั๊กกะหลาด) นึงพั่นเก้าร่อยซิบเจ๋ด ใน่ซูมื่อนี่ มีสะม่าชิกกัว สองจุ๊ดห่า ล่านข้นใน่ ซีซิบแปด ประเทด และฮกทวีป ลัดทินี่กอตั้งโด่ยกลุมทีเอิ้นวา เพ่นเท่โค๊ด ถี่กอตั้งขึ้นใน่ซ่วงต้นคริดตะซัดตะวัดที ยีซิบ(หรือ ซ่าว) ตั่งแตปี่ค่อสอ (คริดตะสั๊กกะหลาด)นึงพั่นเก้าร่อยห่าซิบสาม ได้มี่ก่านกอตั้งขึ้นใน่ประเทดไท่ โด่ยมี่จุ๊ดประสงเพือเผยแพร่ค่ำสอนให่แกทุกซนซาดกอนก่านกลั๊บม่าเทือทีสองของพระเย่ซู่ มี่ค่วมเซือ ซิบยาง คื่อ

1 วิ่นย่านซักซิด 2 พิที่สีนจุม 3 พิที่ล่างท่าว (ล่างตีน) 4 สีนมหาสะนิด 5 มื่อบอริซุด 6 พระเย่ซู่ 7 พระค่ำพี่ 8 ก่านซอยให่พ่นบาบ 9 โบด(สิม)ของพระเย่ซู่ทีแท่อีหลี 10 ก่านตั๊ดสินเทือซุดท่าย

  • การอ่านเลขแบบอีสาน 1=นึง 2=สอง 3=สาม 4=ซี 5=ห่า 6=ฮก 7=เจ๊ด 8=แปด 9=เก้า 10=ซิบ

ลองเลือกดูนะครับว่าจะเอาแบบไหน แต่ถ้าจะนำไปใช้สื่อสารกับคนอีสานผมแนะนำแบบที่สอง

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ

อีกอย่าง ผมรบกวนคุณบอกผมได้หรือไม่ ว่าจะนำไปใช้ทำอะไร ถ้าไม่สะดวกจะบอกที่เว็บนี้ อาจจะส่งเข้าอีเมลล์ผมก็ได้ครับ บอกได้ตามสบาย ผมไม่ซีเรียสว่าจะเป็นเรื่องของศาสนา หรือการเมืองก็ตาม ผมรับได้

เจริญพร สาธุ สาธุ

ธนาดล สุธัมโม วิลาจันทร์

suthummo_51@hotmail.com

จะให้ผมช่วยแปลบทความไหนครับ :-)

Yawi WP test pageแก้ไข

Great job on that page! It seems fit. --Horus | พูดคุย 12:28, 10 มิถุนายน 2553 (ICT)

Help neededแก้ไข

Hi ELUNIUMMAN,

How do you say this sentence in Thai?

A rough translation would be sufficient enough. Just try your best effort.

--Jose77 05:45, 13 มิถุนายน 2553 (ICT)

ลองแปลคราวๆ ก็น่าจะมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพียงแค่คุณลองพยายามทำมันให้ดีที่สุด. -- ELUNIUMMAN 22:36, 16 มิถุนายน 2553 (ICT)

Your account will be renamedแก้ไข

15:58, 20 มีนาคม 2558 (ICT)