ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (อังกฤษ: metres above sea level, MASL) หรือ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (อังกฤษ: metres above mean sea level, MAMSL) เป็นมาตรฐานการวัดตามระบบเมตริกแสดงผลในหน่วยเมตร ใช้แสดงระดับความสูงพื้นดินของที่ตั้งใด ๆ โดยอิงกับระดับน้ำทะเลปานกลางที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ซึ่งค่าระดับความสูงนี้ ถูกใช้ในหลายด้าน ดังนี้

  • ด้านการระบุภูมิประเทศ อาทิ เมือง ภูเขา
  • ด้านวิศวกรรมโยธา ในการระบุความสูงของยอดตึกหรือชั้นดาดฟ้าของอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
  • ด้านการเดินอากาศ ในการระบุระดับความสูงของเครื่องบิน ตลอดจนอากาศยานอื่น ๆ

ดูเพิ่มแก้ไข