คริสต์ทศวรรษ 1840

ทศวรรษ
คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์ แก้

1843 แก้

  • 29 สิงหาคม - จีนพ่ายอังกฤษในสงครามฝิ่น นำมาสู่สนธิสัญญานานกิงที่ส่งมอบอธิปไตยเหนือเกาะฮ่องกงสู่อังกฤษ

1845 แก้

  • 4 กรกฎาคม - หมอบรัดเลย์ออกหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยคือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์

1846 แก้

  • 25 เมษายน - สงครามเม็กซิโก-อเมริกา: เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับพรมแดนเท็กซัส
  • 13 พฤษภาคม - สงครามเม็กซิโก-อเมริกา: สหรัฐอเมริกา ประกาศสงครามกับเม็กซิโก